Λύεται και τυπικά το θέμα και αποκλείεται χωρίς καμία εξαίρεση η δυνατότητα αναδρομικής επιβολής τελών για τους ημιυπαίθριους μετά από σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης που προώθησε του υπουργείο Εσωτερικών στο ΥΠΕΚΑ αντιμετωπίζοντας το ζήτημα που είχε ανακύψει με τα δημοτικά τέλη. Με την παραπάνω ρυθμίση προστατεύονται οι δήμαρχοι από τυχόν αναζήτηση ευθυνών για τη μη είσπραξη δημοτικών τελών.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Εσωτερικών ότι "στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 3897/2010 (ΦΕΚ 208, Α’) και μετά τη λέξη «φόρος» προστίθεται η φράση «καθώς και οιασδήποτε μορφής τέλη και σχετικά πρόστιμα προς τους δήμους.» Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης της αυτής παραγράφου και μετά τη λέξη «φόροι» προστίθεται η φράση «τέλη και σχετικά πρόστιμα".