Ανοικτή επιστολή με την οποία ζητούν να πληρωθεί άμεσα η θέση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα το ερευνητικό έργο απέστειλαν στον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο οι ομοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της 'Ερευνας ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ.

«Η ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα είναι γνωστό ότι λειτουργεί πλέον σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, η πλήρης αξιοποίηση των ερευνητικών κονδυλίων, μέσω των προγραμμάτων, αποτελεί για εμάς ζήτημα ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, τα κονδύλια που έχουν διατεθεί στην Έρευνα και Καινοτομία χρήζουν άμεσης απορρόφησης, αφενός για να διατηρηθεί το ελάχιστο ποσοστό του ΑΕΠ (~0,5% που εκτιμάται θεωρητικά, με πλήρη δηλ. απορρόφηση) ότι διατίθεται στις δραστηριότητες αυτές, και αφετέρου για να ανασχεθεί μερικώς το κύμα εγκατάλειψης της χώρας από νέους επιστήμονες με υψηλή εξειδίκευση. Δυστυχώς όμως, τον τελευταίο χρόνο, υπάρχουν προγράμματα των οποίων η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί, η εκταμίευσή τους δεν έχει ακόμη αρχίσει ή δεν έχουν καν προκηρυχθεί» αναφέρεται στην επιστολή και προστίθεται:

«Αυτήν τη στιγμή, ελλείψει Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, οι περισσότερες, τρέχουσες δραστηριότητες της ΓΓΕΤ έχουν ανασταλεί. Λόγω όλων των ανωτέρω, σας καλούμε κ. υπουργέ, να ορίσετε άμεσα νέα/ο Γενική/ό Γραμματέα Ε&Τ, η/ο οποία/ος θα προωθήσει αποτελεσματικά, σε συνεργασία με την ερευνητική κοινότητα, όλα τα θέματα Ε&Κ».