Πίστωση χρόνου ώστε να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα εμπεριστατωμένος διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και του υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολείων, ζήτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τη συνεδρίασή του ενέκρινε τη σχετική εισήγηση ενώ ασχολήθηκε και με το θέμα του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία φοιτητών που πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας, ζητώντας αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας, σίτισης και στέγασης.

Για το ζήτημα αυτό η πρόταση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, Γιώργου Δακή, προβλέπει τη λειτουργία στην περιοχή ενός, τουλάχιστον, Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του οποίου τα χαρακτηριστικά να είναι συμβατά με εκείνα των κοινωνιών με ακαδημαϊκή παράδοση.

Τα στάδια που προτείνονται, για μια τέτοια προοπτική, είναι τα ακόλουθα:

α) τα τμήματα των ΤΕΙ που έχουν συναφή αντικείμενα με πολυτεχνικά ή πανεπιστημιακά τμήματα πρέπει να καταργηθούν και στη θέση τους να ιδρυθούν συναφή τμήματα στο Πανεπιστήμιο.

β) το επιστημονικό προσωπικό τών υπό κατάργηση τμημάτων τών ΤΕΙ να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με κριτήρια που θα διαμορφώσει ειδική επιστημονική επιτροπή.

γ) οι υποδομές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές, να συμπληρωθούν ώστε να ενισχυθεί η διάχυση και παραγωγή γνώσης.

δ) τα τμήματα των ΤΕΙ με καθαρά εφαρμοσμένο χαρακτήρα, που εξυπηρετούν την οικονομία της χώρας, να συνεχίσουν να λειτουργούν με νέο προσανατολισμό.