Τη δυνατότητα να εκπαιδευθούν σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και αγροτουρισμού παρέχει σε όσους οπλίτες θητείας το επιθυμούν το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης που ξεκινάει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης «Δήμητρα».

Το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτική βάση και θα συμμετάσχουν σε αυτό τριάντα οπλίτες θητείας.

Ο ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα» είναι ένα εποπτευόμενο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΝΠΙΔ, το οποίο ασχολείται κυρίως με την πιστοποιημένη εκπαίδευση νέων αγροτών.