Τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που έχουν μπει στο πρόγραμμα κινητικότητας, τα κριτήρια επιλογής καθώς και τον τρόπο μοριοδότησής τους ανακοίνωσε του υπουργείου Διοικητικής.

Σύμφωνα με την απόφαση οι υπουργοί αποφασίζουν για τις ανάγκες των υπηρεσιών των υπουργείων τους και αποστέλλουν τα αιτήματά τους για μετατάξεις-πλεονάζον προσωπικό  στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο οποίος και τα ανακοινώνει συνολικά. 

Με την Ανακοίνωση καθορίζονται: α) η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, β) ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων εφόσον υπάρχουν, γ) τα απαιτούμενα προσόντα.

Με την ίδια Ανακοίνωση ορίζεται  αποκλειστική δεκαπενθήμερη προθεσμία με την οποία καλούνται οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσία προσωπικού του φορέα προέλευσης. Μαζί με την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ο ενδιαφερόμενος  μπορεί να υποβάλει, κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για τη βαθμολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν αυτό δεν περιλαμβάνεται ήδη στον υπηρεσιακό του φάκελο.

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν με τη σειρά προτίμησης τους, καθώς και αν συναινούν η μετάταξη ή η μεταφορά τους να γίνει σε θέσεις κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία της θέσης στην οποία υπηρετούσαν στο φορέα προέλευσης.

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν δηλώσει καμία προτίμηση στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων, με τη σειρά αναγραφής αυτών στην Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, τα οποία συνεδριάζουν εκ παραλλήλου γνωμοδοτούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση σε αυτά των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ για τη σειρά προτεραιότητας με την οποία οι ως άνω υπάλληλοι των πινάκων μπορεί να μεταταχθούν ή μεταφερθούν και εκδίδουν τους Τελικούς Πίνακες Διάθεσης.  

Για πρώτη φορά στην αξιολόγηση των υπαλλήλων για τη μετάταξη/μεταφορά τους,μοριοδοτούνται αρνητικά οι πειθαρχικές ποινές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις  υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διαγραφεί από το προσωπικό τους μητρώο.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά ολόκληρη την υπουργική απόφαση.