Η διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξής τους, καθώς και ο τρόπος μοριοδότησής τους, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, περιγράφονται σε απόφαση που υπέγραψε τη Δευτέρα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η υπουργική απόφαση αποτελεί συνέχεια εκείνης της 2ας Αυγούστου, που προέβλεπε τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα και βασιζόταν, σύμφωνα με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε τέσσερις αρχές: αξιοκρατία στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο δημόσιο, αξιοσύνη σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αυστηρότητα στον έλεγχο της αρνητικής συμπεριφοράς στην υπηρεσία, αλλά και εμπιστοσύνη στη νέα γενιά των δημοσίων υπαλλήλων.

Σκοπός της νέας υπουργικής απόφασης είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με:

α) Τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

β) Τα αναγκαία δικαιολογητικά.

γ) Τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης.

δ) Τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια.

Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία έχει το ΑΣΕΠ, το οποίο υποστηρίζει το Τριμελές Ειδικό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής, λειτουργικά, διοικητικά και μηχανογραφικά, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει βάσει των πινάκων συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Επίσης, το ΑΣΕΠ καταρτίζει κατά φθίνουσα σειρά πίνακα βαθμολογικής κατάταξης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού και τον διαβιβάζει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής.

Μεταξύ άλλων, με την απόφαση δίνεται προθεσμία 15 ημερών στον προς μετακίνηση υπάλληλο να δηλώσει τον επιθυμητό φορέα μετάταξης.

Για όσους δεν εμφανιστούν στη νέα τους υπηρεσία, προβλέπεται απόλυση.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την υπουργική απόφαση.

Αναλυτικά:

- Ο αρμόδιος υπουργός ή ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής συντάσσει μία αίτηση με την οποία αναφέρει το προσωπικό που χρειάζεται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και συντάσσει μία έκθεση που καθορίζει το περιεχόμενο των προς κάλυψη αναγκών με τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης. 

- Η αίτηση διαβιβάζεται στο Τριμελές Συμβούλιο που πρέπει εντός 10 ημερών από την ημέρα της αίτησης να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων που θα μεταταχθούν/μεταφερθούν ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα και φορέα υποδοχής και τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής. 

- Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις και η γνωμοδότηση του Τριμελούς Συμβούλιο εκδίδεται από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης μία ανακοίνωση με την οποία καθορίζεται:

α. Η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, 

β. ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων εφόσον υπάρχουν

γ. τα απαιτούμενα προσόντα. 

- Οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων, οι οποίοι αναφέρονται στην υπουργική ανακοίνωση, θα πρέπει μέσα σε 10 ημέρες να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων όλων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

- Στην υπουργική ανακοίνωση δίνεται προθεσμία 15 ημερών στους υπαλλήλων να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία προσωπικού του φορέα όπου εργάζονταν προκειμένου πουν με σειρά προτίμησης σε ποιες θέσεις επιθυμούν να μεταφερθούν και αν συμφωνούν να μεταταχθούν σε θέσεις κατώτερης κατηγορίας από εκείνη που είχαν. Εάν ο υπάλληλος δεν δηλώσει την προτίμηση του τότε θεωρείται ότι δηλώνει όλες τις διαθέσιμες θέσεις με τη σειρά που αναγράφονται στην υπουργική ανακοίνωση. 

- Υπάλληλοι που δεν καταλαμβάνουν θέση προτίμησής τους, επειδή σε αυτή διατίθενται υπάλληλοι που διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, διατίθενται σε κενές θέσεις με τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην ως άνω Ανακοίνωση, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν. 

- Μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ο υπάλληλος θα πρέπει να καταθέσει και όπου δικαιολογητικό θεωρεί απαραίτητο προκειμένου να βαθμολογηθεί, ιδιαίτερα εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον υπηρεσιακό φάκελο του. Για παράδειγμα εάν έχει κάποιο πτυχίο. 

- Οι αιτήσεις των υπαλλήλων, οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων μαζί με τα πιστοποιητικά υπηρεσιακής κατάστασης που εκδίδουν οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης από τα οποία προκύπτει η αποτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων και τα οποία συντάσσονται μετά τον έλεγχο της νομιμότητας πρόσληψης και των πιστοποιητικών και στοιχείων που συγκροτούν τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων διαβιβάζονται μέσα στην 10ημερη προθεσμία στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα ή των φορέων υποδοχής για τους οποίους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον οι προς μετάταξη ή μεταφορά υπάλληλοι. 

- Το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής υποστηρίζεται λειτουργικά, διοικητικά και μηχανογραφικά από το ΑΣΕΠ, το οποίο αναλαμβάνει βάσει των πινάκων συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων. 

- Το ΑΣΕΠ καταρτίζει κατά φθίνουσα σειρά πίνακα βαθμολογικής κατάταξης υπαλλήλων, ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού και τον διαβιβάζει στο αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα υποδοχής. 

- Τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, τα οποία συνεδριάζουν εκ παραλλήλου γνωμοδοτούν εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα λάβουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ για τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα μεταταχθούν οι υπάλληλοι. 

- Μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών και στην περίπτωση που ο υπάλληλος διατίθεται σε φορείς υποδοχής διαφορετικών Υπουργείων ή Ανεξάρτητων Αρχών, τα Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, διαβιβάζουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει για όλους τους φορείς υποδοχής Ενιαίο Πίνακα Διάθεσης ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα προσωπικού.

Για την κατάρτιση του Ενιαίου Πίνακα Διάθεσης, το ΑΣΕΠ λαμβάνει υπόψη τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων, τη σειρά προτίμησης σε φορείς υποδοχής, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής όπως έχει καθοριστεί με την Ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

- Ο Ενιαίος Πίνακας Διάθεσης διαβιβάζεται από το ΑΣΕΠ στο Τριμελές Συμβούλιο το οποίο και εκδίδει τον τελικό πίνακα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.

- Οι Πίνακες Διάθεσης διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης και των φορέων υποδοχής. Η επιλεγείσα σειρά προτεραιότητας είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο. 

- Eκδίδεται απόφαση μετάταξης/μεταφοράς από τον οικείο φορέα υποδοχής που δημοσιεύεται την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση καθορίζεται επίσης η ημερομηνία εμφάνισης των υπαλλήλων στους φορείς υποδοχής.

- Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητα του στη νέα θέση του τότε η απόφαση ανακαλείται και μεταφέρεται στη θέση του ο επόμενος στη σειρά προτεραιότητας υπάλληλος. 

- Σε περίπτωση που δύο υπάλληλοι ισοβαθμήσουν στη μοριοδότηση τους τότε λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή τους κατάσταση.