Γράφει η Ντία Μούλου

Με τον χρόνο και τα χρονοδιαγράμματα για τη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο να πιέζουν ασφυκτικά, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με εγκύκλιο που δημοσιοποίησε την Παρασκευή έσπευσε να διευκρινίσει ζητήματα, όπως η μοριοδότηση, οι τίτλοι σπουδών, οι ξένες γλώσσες, τα μεταπτυχιακά, ο χρόνος προϋπηρεσίας, οι εξαιρέσεις και οι αποδοχές/ελαφρύνσεις των δημοσίων υπαλλήλων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, με αυτή το υπουργείο ξεκαθαρίζει τον τρόπο με τον οποίο έως το τέλος Σεπτέμβρη θα ενταχθούν οι 12.500 υπάλληλοι στο πρόγραμμα της διαθεσιμότητας, καθώς και τις διαδικασίες και τα προαπαιτούμενα πιθανής μετάταξής τους σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Παράλληλα, καλεί τα υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε αξιολόγηση των δομών τους.

Υπενθυμίζεται πως από τον Ιούλιο έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της κινητικότητας 4.289 δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ τώρα ακολουθεί η ένταξη των υπολοίπων, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τον αριθμό των 12.500 έως το τέλος Σεπτέμβρη και θα προέρχονται από όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, βάσει της αξιολόγησης των δομών τους και της στελέχωσής τους με προσωπικό. Συνολικά σε διαθεσιμότητα θα τεθούν 25.000 από το σύνολο των 618.709 τακτικών υπαλλήλων, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 4%.

Τα έξι βήματα για τη διαδικασία της κινητικότητας

 1. Νέα δομή υπουργείων/φορέων: Αποφάσεις Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης για τη νέα δομή και τη στελέχωση των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους.
 2. Σύσταση/κατάργηση θέσεων: Έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύσταση και την κατάργηση θέσεων στις ανωτέρω δομές και ενημέρωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
 3. Αριθμός/προσόντα μετακινούμενων: Απόφαση υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τον αριθμό και τα προσόντα των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν ανά φορέα υποδοχής.
 4. Κατάρτιση πινάκων μετακίνησης: Κατάθεση αιτήσεων, έλεγχος πιστοποιητικών και συμπλήρωση πινάκων συνδρομής κριτηρίων από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων.
 5. Λίστα μετακινήσεων: Επιλογή υπαλλήλων που θα διατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας από τους φορείς υποδοχής.
 6. Μετατάξεις: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης μετάταξης-μεταφοράς του υπαλλήλου στη νέα θέση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλη η διαδικασία τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ, το οποίο έχει αναλάβει τη μοριοδότηση των υπαλλήλων, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης υιοθέτησε τόσο για την ένταξή τους σε καθεστώς διαθεσιμότητας όσο και για την επανατοποθέτησή τους.

Οι διευκρινίσεις της εγκυκλίου

Τίτλοι Σπουδών - Ξένες Γλώσσες

 • Προκειμένου ο υπάλληλος να τεθεί σε διαθεσιμότητα, μοριοδοτείται για τον  βασικό τίτλο σπουδών της κατηγορίας στην οποία υπηρετεί.
 • Στην περίπτωση, ωστόσο, που υπάλληλος υπηρετεί σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών του προσόντων , βάσει ειδικών διατάξεων, θα μοριοδοτηθεί για τον τίτλο σπουδών που κατέχει.

Για παράδειγμα:

α) Οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. που υπηρετούν στην κατηγορία ΠΕ αλλά έχουν βασικό τίτλο σπουδών του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, θα μοριοδοτηθούν  βάσει του πτυχίου του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.

β) Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ κλάδων τεχνικών ειδικοτήτων οι οποίοι κατέχουν το βασικό τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντίστοιχο αντικείμενο, θα μοριοδοτηθούν για τον τίτλο που κατέχουν.

γ) Οι υπάλληλοι που κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά υπηρετούν σε κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ βάσει ειδικών διατάξεων, θα μοριοδοτηθούν  για τον τίτλο που κατέχουν με αναγωγή της βαθμολογίας του σε κλίμακα με βαθμολογία από μηδέν έως δέκα.

 • Προκειμένου ο υπάλληλος να μετακινηθεί σε νέα υπηρεσία του Δημοσίου και σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας, θα μοριοδοτηθεί για τον τίτλο σπουδών της ανώτερης κατηγορίας καθώς και για το σύνολο των κριτηρίων της κατηγορίας αυτής.
 • Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται για τους τίτλους σπουδών από το εξωτερικό αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με αυτή της Ελλάδας, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος. Τότε θεωρείται ότι ο βαθμός του τίτλου είναι ο ελάχιστος της βαθμολογικής κλίμακας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλ. ο βαθμός πέντε (5),  όπως άλλωστε ισχύει και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
 • Ο δεύτερος τίτλος σπουδών λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν είναι ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο σπουδών. Για παράδειγμα, για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ θα λαμβάνεται υπόψη ως δεύτερος τίτλος μόνο το δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και όχι πτυχίο τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.  Οι λοιποί τίτλοι σπουδών δεν μοριοδοτούνται.
 • Μοριοδοτούνται αθροιστικά μέχρι δύο ξένες γλώσσες.  Έτσι, στις περιπτώσεις γνώσης πλέον των δύο ξένων γλωσσών θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη μοριοδότηση ο ευνοϊκότερος για τον υπάλληλο συνδυασμός.
 • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος υπάλληλος κατέχει συναφές διδακτορικό δίπλωμα και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο ή έχει αποφοιτήσει από την Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α. και κατέχει συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή συναφή μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται αθροιστικά.
 • Δεν μοριοδοτούνται περισσότεροι του ενός μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή διδακτορικά διπλώματα.
 • Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα θεωρείται αυτό που έχει κριθεί ως συναφές από το αρμόδιο όργανο του φορέα προέλευσης τόσο για τη θέση του σε διαθεσιμότητα όσο και για τη μετάταξη/μεταφορά.

Χρόνος προϋπηρεσίας

 • Ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου υπολογίζεται μέχρι την ημέρα κατάργησης της θέσης στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Από το χρόνο αυτό θα αφαιρεθεί και δεν θα μοριοδοτηθεί  ο χρόνος που δεν υπολογίζεται για την προαγωγή του υπαλλήλου. Χρόνος μεγαλύτερος του εξαμήνου λαμβάνεται ως πλήρες έτος.
 • Στον χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας δεν υπολογίζονται μόνο τα χρονικά διαστήματα, που ο υπάλληλος άσκησε τα καθήκοντά του ύστερα από την επιλογή του, τα οποία μοριοδοτούνται ξεχωριστά.

ΑΣΕΠ

 • Στην εισαγωγή με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ υπολογίζονται και οι διαγωνισμοί για τους εκπαιδευτικούς.
 • Στην εισαγωγή κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια υπολογίζονται και οι περιπτώσεις που τον διαγωνισμό πραγματοποιούσε ο φορέας και ενέκρινε το ΑΣΕΠ, ακόμη και χωρίς την έκδοση ειδικής προκήρυξης.
 • Υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ θεωρούνται οι περιπτώσεις που το ΑΣΕΠ ενέκρινε την προκήρυξη, στην οποία καθορίζονταν τα κριτήρια πρόσληψης.
 • Διαδικασίες με συμμετοχή μέλους του ΑΣΕΠ, όπου συμμετείχε σύμβουλος του ΑΣΕΠ στην επιτροπή του φορέα έπειτα από κλήρωση.
 • Να σημειωθεί πως στην περίπτωση που υπάλληλος, ύστερα από τον διορισμό του στο Δημόσιο με έναν από τους παραπάνω τρόπους, συμμετείχε εκ νέου σε διαδικασία πρόσληψης από τις προαναφερόμενες, και διορίστηκε σε άλλον φορέα, η μοριοδότηση που θα ληφθεί υπόψη αντιστοιχείται με τον αυστηρότερο τρόπο εισαγωγής που είναι και ο ευνοϊκότερος για τον υπάλληλο.
 • Στο κριτήριο «μεταλυκειακές σπουδές» γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών (ΙΕΚ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ,ΤΕΙ), υπό την προϋπόθεση ότι είτε φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις είτε χορηγούνται από αναγνωρισμένα ιδρύματα.

Υπηρεσιακή αξιολόγηση

 • Για την υπηρεσιακή αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της τελικής βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας οκταετίας. Στην περίπτωση που οι εκθέσεις αξιολόγησης που υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου δεν καλύπτουν πλήρη οκταετία, η βαθμολογία του κριτηρίου αυτού εξάγεται με βάση τις εκθέσεις που υπάρχουν.
 • Οι εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία για βαθμολογία 9 ή 10 και δεν έχουν εισαχθεί στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη και να μοριοδοτηθούν.
 • Στην αρνητική βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη οι πειθαρχικές ποινές με τελεσίδικες αποφάσεις. Στην περίπτωση επιβολής δύο ή και περισσότερων ποινών στον ίδιο υπάλληλο, αφαιρούνται έως 30 μόρια.

Εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα

Δεν τίθεται στο πρόγραμμα:

α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος, εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών

β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%

γ) υπάλληλος ο οποίος, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης έχει κατ` αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ

δ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα

ε) υπάλληλος ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης βάσει δικαστικής απόφασης και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.

 • Οι προϋποθέσεις για εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα πρέπει να ισχύουν την 23η Ιουλίου 2013.
 • Η δικαστική απόφαση που ορίζει το δικαστικό συμπαραστάτη πρέπει να είναι τελεσίδικη για να εξαιρεθεί ο υπάλληλος από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Υπάλληλος που έχει οριστεί ειδικός επίτροπος τέκνου δεν εξαιρείται.
 • Στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, υπολογίζεται το εισόδημα του/της συζύγου ή του εξαρτώμενου μέλους του υπαλλήλου.

Χρονική διάρκεια και αποδοχές

 • Η διάρκεια της διαθεσιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα των οκτώ μηνών.
 • Στον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών που ελάμβανε  πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
 • Στην έννοια των αποδοχών δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα, τα οποία απαιτούν την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του υπαλλήλου με τα αντίστοιχα καθήκοντα και συνεπώς παύουν να καταβάλλονται στο σύνολο τους μετά την απομάκρυνση του από αυτά.
 • Για το προσωπικό που εντάσσεται σε διαθεσιμότητα, εξακολουθούν να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη.

Κατάργηση κλάδου

 • Στην περίπτωση που καταργούνται όλες οι θέσεις του κλάδου/ειδικότητας δεν τίθεται ζήτημα αξιολόγησης, καθώς όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν στον συγκεκριμένο κλάδο/ειδικότητα εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας μέσω της διαθεσιμότητας.
 • Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, καλούνται σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να υποβάλουν την αίτηση προτίμησής τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, καθώς και κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό για τη βαθμολόγηση των σχετικών κριτηρίων, κυρίως όταν αυτό δεν περιλαμβάνεται ήδη στον υπηρεσιακό του φάκελο.