Ποσό ύψους 62,734 εκατ. ευρώ επιδίκασε το Διαιτητικό Δικαστήριο κατά της εταιρείας Σείριος ΑΕΒΕ, θυγατρική της εισηγμένης , υπέρ της εταιρείας Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας Παρνασσός Επιχειρήσεις ΑΒΕΤΕ, με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου που συγκροτήθηκε δυνάμει της από 07/12/2006 σύμβασης μισθώσεως μεταξύ της εταιρείας Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και της εταιρείας Σείριος ΑΕΒΕ, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η αγωγή της Σείριος με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της καταγγελίας της μεταξύ τους σύμβασης.

Επίσης έγινε εν’ μέρει δεκτή η ανταγωγή που άσκησε η αντίδικος εταιρεία ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σύμφωνα με την απόφαση, αναγνωρίζεται ως έγκυρη η από 28/06/2012 καταγγελία της μεταξύ τους σύμβασης και υποχρεώνεται η θυγατρική εταιρεία Σείριος ΑΕΒΕ να καταβάλλει νομιμοτόκως το ποσό των 62.734.136,18 ευρώ για μισθώματα, ποινικές ρήτρες και αποζημίωση χρήσης.

Για την ακύρωση της ως άνω απόφασης η Σείριος ΑΕΒΕ προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα.