Σε διαθεσιμότητα ζητά να τεθούν 1.750 διοικητικοί υπάλληλοι το υπουργείο Παιδείας, με έγγραφο που απέστειλε στις διοικήσεις των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με το «Έθνος» στο έγγραφο, περιγράφονται λεπτομερώς τα κριτήρια μοριοδότησης των υπαλλήλων που διαθέτουν τυπικά προσόντα όπως βασικός τίτλος σπουδών ή μεταπτυχιακό, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προτεραιότητα για να εξαιρεθούν από το καθεστώς διαθεσιμότητας έχουν οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ, όσοι είναι κάτοχοι προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών, ή αποφοίτησαν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Αναλυτικά η μοριοδότηση των υπαλλήλων

ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Βασικός Τίτλος Σπουδών: Εως 5 μόρια
Δεύτερος Τίτλος Σπουδών: 3 μόρια
Διδακτορικό (συναφές με το αντικείμενο του Φορέα): 7 μόρια
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (συναφής με το αντικείμενο του Φορέα): 4 μόρια
Αποφοίτηση από ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ: 5 μόρια
Γνώση ξένης γλώσσας (μοριοδοτούνται μέχρι 2 ξένες γλώσσες): Η άριστη γνώση 3 μόρια, η πολύ καλή γνώση 2 μόρια και η καλή γνώση 1 μόρια

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Ετη Υπηρεσίας

Για τα πρώτα 5 έτη: 5 μόρια
Για τα επόμενα 10 έτη: 5 μόρια
Για τα επόμενα 20 έτη: 5 μόρια

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: 30 μόρια
Κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ με κριτήρια και διαδικασία του Αρθρου 18 του Ν. 2190.1994: 25 μόρια
Λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ: 20 μόρια
Πρόσληψη βάσει Ν.1648/1986 ή Ν. 2643/1998: 15 μόρια
Διαδικασίες με τη συμμετοχή μέλους του ΑΣΕΠ σε επιτροπή αξιολόγησης: 15 μόρια
Γραπτός διαγωνισμός προ ΑΣΕΠ:: 20 μόρια

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Αριθμός προστατευόμενων τέκνων (έως 5)- Για κάθε τέκνο επί 4: 20 μόρια

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Πρόστιμο έως τις αποδοχές 12 μηνών: -10 μόρια
Στέρηση δικαιώματος προαγωγής από 1 έως 5 έτη, Στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από 1 έως 5 έτη, Αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων Προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπο της: -20 μόρια
Υποβιβασμός έως 2 βαθμούς, προσωρινή παύση από 3 έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση αποδοχών: -30 μόρια