Στις 9 και 10 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα ο 23ος διαγωνισμός, για την εισαγωγή 100 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από τις 10 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ (ekda.gr) τα στοιχεία τους στην αίτηση συμμετοχής, η οποία, υπογεγραμμένη και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος.

Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:

- Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013.

- Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013.

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτίριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής. Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό της Σχολής απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ (ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΣΔΔΑ, (Πειραιώς 211 και Θράκης 2 Ταύρος, γραφείο 510), από 09:00-15:00, ή στα τηλέφωνα: 213 1306219, 213 1306242, 213 1306349, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠΘ) του ΕΚΔΔΑ στη Θεσσαλονίκη (231 3321170, 231 3321104, 231 3321145) και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.