Τις διαδικασίες που προβλέπονται ως προς την επιλογή προϊστάμενων σε οργανικές μονάδες στους ΟΤΑ, κάνει γνωστές με εγκύκλιό του το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3839/2010, οι οποίες ισχύουν μέχρι την πλήρη υλοποίηση- εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

Όπως σημειώνεται, σε πρώτη φάση θα επιλεγούν προϊστάµενοι διευθύνσεων και στη συνέχεια θα επιλεγούν προϊστάμενοι τμημάτων.

Για την προκήρυξη των θέσεων προϊστάμενων οργανικών μονάδων θα πρέπει οι ∆ιευθύνσεις Προσωπικού/∆ιοικητικού να ακολουθήσουν διαδοχικά τις παρακάτω ενέργειες:

- Έκδοση απόφασης- προκήρυξης θέσεων προϊστάμενων οργανικών µονάδων.

- Συλλογή αιτήσεων υποψηφιότητας.

- Υποβολή ερωτήματος προς το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Με την απόφαση- προκήρυξη προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων της οικείας υπηρεσίας και καλούνται όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση οι υπάλληλοι που επιθυμούν να κριθούν. Στην απόφαση- προκήρυξη τίθεται αποκλειστική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων δέκα εργάσιμων ημερών.

Τέλος, όπως επισημαίνεται, για την επιλογή προϊσταμένων κατά τις μεταβατικές διατάξεις προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες περιέχονται σε σχετικό πίνακα που συμπεριλαμβάνεται στην εγκύκλιο. Μεταξύ άλλων, για να επιλεγεί ένας γενικός διευθυντής θα πρέπει να έχει σωρευτικά, ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου οργανικής μονάδας επίπεδου διεύθυνσης και να ανήκει στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ.