Ρεπορτάζ: Έλενα Σιάνου

Ο Λ. Λαυρεντιάδης, ο οποίος είναι κρατούμενος στο ψυχιατρείου των φυλακών Κορυδαλλού, κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση με την οποία ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία του επιβλήθηκαν 12 πρόστιμα, συνολικού ύψους 135.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν από την επιτροπή πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΕ), κατόπιν πορίσματος ειδικού ελέγχου που διενεργήθηκε από τη διεύθυνση εποπτείας πιστωτικού συστήματος της ΤΕ. Σύμφωνα με το επίμαχο πόρισμα ο κ. Λαυρεντιάδης ως πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Proton άσκησε ανεπαρκή εποπτεία επί των υπαλλήλων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών της επίμαχης Τράπεζας, με αποτέλεσμα την πλημμελή εφαρμογή των υποχρεώσεων της που απορρέουν από την τραπεζική νομοθεσία.

Υποστηρίζει στην αίτησή του ότι παραβιάσθηκε το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως που προστατεύεται από το άρθρο 20 του Συντάγματος το οποίο προβλέπει ότι πριν την επιβολή κυρώσεων πρέπει να κληθεί ο ενδιαφερόμενος να αναπτύξει τις απόψεις του, ενώ πριν την επιβολή των προστίμων έπρεπε να είχε κληθεί σε ακρόαση δημόσιας συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής της ΤΕ. Παράλληλα, τονίζει ο κ. Λαυρεnτιάδης, ότι σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του ΣτΕ (παλαιότερες αποφάσεις του δικαστηρίου) η ΕΤ είναι ανεξάρτητη αρχή και οι συνεδριάσεις της επιτροπής πιστωτικών και ασφαλιστικών θεμάτων πρέπει να διεξάγονται δημόσια. Για το λόγο αυτό έπρεπε να είχε κληθεί να παρέχει εξηγήσεις σε δημόσια συνεδρίασης της επίμαχης επιτροπής.

Ακόμη, ο κ. Λαυρεντιάδης επισημαίνει ότι η δίκη για τα πρόστιμα δεν είναι δίκαιη, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η επίμαχη επιτροπή που επέβαλε τα πρόστιμα δεν είχε νόμιμη συγκρότηση, καθώς συμμετείχαν έξι διευθυντές της ΤΕ, οι οποίοι εκ της θέσεως τους δεν έχουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, όπως επιβάλλει το άρθρο 130 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια η επιτροπή που επέβαλε τα πρόστιμα δεν έχει τα «εχέγγυα της ανεξαρτησίας».