Τροποποίηση του υφιστάμενου Μεταλλευτικού Κώδικα προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, με την οποία παρατείνεται υπό προϋποθέσεις η λειτουργία των λατομείων αδρανών υλικών μέχρι το τέλος του 2015 και των λατομείων μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών έως το τέλος του 2014.

Με την τροπολογία ορίζεται, μεταξύ άλλων, πως σε περίπτωση που ένας από τους συνεκμεταλλευτές ενός μεταλλείου είναι το ελληνικό Δημόσιο και εφόσον το μεταλλείο βρίσκεται εντός δημόσιου μεταλλευτικού χώρου (ή έχει έστω και ένα κοινό όριο μαζί του), τότε η διοίκηση και η εν γένει εκμετάλλευση του κοινού μεταλλείου, διενεργείται αποκλειστικά από το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να αποδώσει στους λοιπούς συνεκμεταλλευτές το ποσοστό του εισπραττόμενου μισθώματος.

TAGS