Παράταση της προθεσμίας ζητά η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίπονη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων, όπως τονίζεται ενώ ζητούνται ενημερωτικές συναντήσεις πρυτάνεων ε εκπροσώπους της τρόικας.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη Συνεδρίαση της αφού εκτίμησε τους κινδύνους για την ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος που σχετίζονται με την δρομολογημένη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων του ΑΠΘ, παραμένει συνεπής στις προηγούμενες αποφάσεις της και δηλώνει τα ακόλουθα:

«Με δεδομένη την πρόθεση της Διοίκησης να ανταποκριθεί στην αποστολή στο ΑΣΕΠ των αιτούμενων πινάκων συνδρομής κριτηρίων με τα στοιχεία των διοικητικών υπαλλήλων, διαπιστώνει ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υποβολής, εξ αιτίας συνθηκών ανωτέρας βίας και κατάστασης ανάγκης, όπως οι ελλείψεις προσωπικού και οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό, η Σύγκλητος του ΑΠΘ ζητά από το ΑΣΕΠ την παράταση της ορισθείσας προθεσμίας, για εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίπονη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων στη σχετική ιστοσελίδα.

Αποφασίζει να εισηγηθεί στη Σύνοδο των Πρυτάνεων την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με ενημερωτικές συναντήσεις με εκπροσώπους της Τρόικα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (EUA).

Προτείνει τη διενέργεια κοινής συνεδρίασης της Συγκλήτου με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αναδειχθούν οι σοβαρές επιπτώσεις στην πόλη από την υποβάθμιση της λειτουργίας του Ιδρύματος.

Αποφασίζει να αποσταλεί «ανοικτή επιστολή» στους γονείς των φοιτητών μας, ενημερώνοντάς τους ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, παρά τις δυσμενείς συνθήκες διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του.

Θα εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα, (δικαστικός αγώνας, παραστάσεις στις Αρχές, κινητοποιήσεις κατά νόμιμο πάντα τρόπο), προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την επικείμενη κατάργηση θέσεων διοικητικού προσωπικού. Η Σύγκλητος θα βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και εξουσιοδοτεί τους Αντιπρυτάνεις και την Επιτροπή Κοσμητόρων να στηρίξουν τα Όργανα Διοίκησης του ΑΠΘ στην όποια αιφνίδια δικαστική εμπλοκή τους».