Το Γεωργικό Ινστιτούτο του Δήμου Ευρώτα αναβαθμίζεται για τις ανάγκες των αγροτών της περιοχής και μετατρέπεται σε Φυτοπαθολογικό Κέντρο, ύστερα από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, για την ίδρυση και λειτουργία νέου εργαστηρίου τεχνικών δοκιμών και μετρήσεων - αναλύσεων, υλικών και τροφίμων.

Πρόκειται για ένα νέο εργαστήριο τεχνικών δοκιμών και μετρήσεων - αναλύσεων όπου θα γίνονται μετρήσεις σε τρόφιμα όπως, λάδι κρασί, νερό και άλλα, καθώς επίσης και αναλύσεις εδάφους, φύλλων, αποβλήτων κ.λπ.

Το Φυτοπαθολογικό Κέντρο θα συνδεθεί άμεσα με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο των Αθηνών και θα υλοποιεί τις δράσεις:

- Ανάπτυξη και λειτουργία του κέντρου υποδοχής δειγμάτων

- Οργάνωση λειτουργίας των βασικών τμημάτων του Κέντρου (Φυτοπαθολογικό, Εδαφολογικό - Λίπανσης, Καλλιεργειών)

- Καταγραφή του ιστορικού και απεικόνιση των χαρακτηριστικών φυτοπαθολογικών συμπτωμάτων.

- Άμεση ηλεκτρονική αποστολή (ιστορικό, φωτογραφίες) στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και αποστολή απαντήσεων και συστάσεων.

Επίσης, θα παρέχεται σύστημα προαγωγής υγείας του αγροτικού πληθυσμού σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας και άλλους συναφείς επιστημονικούς φορείς, ενώ θα πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση και αξιολόγηση για παροχή οδηγιών για τα πιο σημαντικά προβλήματα των καλλιεργειών του Λακωνικού κάμπου.

Τέλος, θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής με ψηφιακή απεικόνιση, χάρτες καλλιεργειών, εδαφολογικό χάρτη σε μικροκλίμακα, παροχή εξειδικευμένων οδηγιών λίπανσης, ορθών γεωργικών πρακτικών και πολλές άλλες σημαντικές επιστημονικές εργασίες.