Να στείλουν τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που υπέβαλαν αίτηση αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πριν την έναρξη του νέου Βαθμολογίου- Μισθολογίου, αλλά η σχετική απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος αυτού ή δεν έχει εκδοθεί ακόμη, ζητά με επείγον έγγραφό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς υπουργεία, φορείς δημοσίου και ΟΤΑ, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία έκανε αποδεκτή ο υπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, η σχετική γνωμοδότηση πρέπει να γίνει αποδεκτή και από τον υπουργό Οικονομικών, καθώς όπως προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3086/2002, «γνωμοδοτήσεις επί ερωτημάτων που αφορούν μισθολογικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή που μπορεί να έχουν ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες, είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση μόνο εφόσον γίνουν αποδεκτές και από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών».

Προστίθεται δε, ότι «προκειμένου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να υπολογίσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη αποδοχή εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών της αριθ. 253/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.», πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι στοιχεία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2013:

- Ο αριθμός των υπαλλήλων που είχαν αιτηθεί την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πριν την 1η Νοεμβρίου του 2011, αλλά η σχετική απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου εκδόθηκε μετά την 1η Νοεμβρίου του 2011 ή δεν έχει εκδοθεί ακόμη, σημειώνοντας και την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

- Η κατηγορία στην οποία υπηρετούσαν οι υπάλληλοι κατά την 1η Νοεμβρίου του 2011.

- Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη των υπαλλήλων κατά την 1η Νοεμβρίου του 2011.

- Ο βαθμός στον οποίον κατετάγησαν οι υπάλληλοι καθώς και ο πλεονάζων χρόνος στον βαθμό, την 1η Νοεμβρίου του 2011.

- Η τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων υπαλλήλων και πρόσθετων προσόντων, όπως κατοχή και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην περίπτωση που είχε αιτηθεί την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος ή η ιδιότητα αποφοίτου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) κ.ά.