Παρατυπίες και μόλυνση του θαλάσσιου χώρου του Σεσίου από τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού διαπιστώνει στο πόρισμά του ο γενικός επιθεωρητής περιβάλλοντος Π. Μέρκος, ο οποίος διεξήγαγε επιτόπου έρευνα μετά από σχετικές καταγγελίες των κατοίκων του Γραμματικού.

Σύμφωνα με τον κ. Μέρκο, διαπιστώθηκε μερική διαμόρφωση και στεγάνωση των κυττάρων και κατασκευή του φέροντος οργανισμού της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο ρεμάτων που διέρχονται μέσα από το χώρο του ΧΥΤΑ και τα οποία μετά τη συνένωσή τους καταλήγουν στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο, κοντά στις παραλίες του Μικρού και Μεγάλου Σεσίου.

Μεγάλος όγκος των υλικών εκσκαφής είχε αποτεθεί στα πρανή της όχθης του ρέματος και μεγάλος όγκος τους είχε παρασυρθεί από τα όμβρια ύδατα, με αποτέλεσμα να έχει καταλήξει μέσα στην κοίτη -κυρίως στο σημείο όπου κατασκευάζεται η Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων-, αλλά και στο σημείο της κοίτης που έχει κατασκευαστεί υδραυλικό έργο.

Επίσης, πέριξ και ανάντη του υδραυλικού έργου διαπιστώθηκε επέμβαση στην κοίτη, πιθανόν από σκαπτικό μηχάνημα, διαμόρφωση και διαπλάτυνση της κοίτης με ταυτόχρονη εκρίζωση ή/και κοπή δένδρων. Αποτέλεσμα; Τα παρασυρόμενα υλικά εκσκαφής είχαν πληρώσει μικρό φράγμα ανάσχεσης κατάντη του ΧΥΤΑ και είχαν καταλήξει μέσω του ρέματος στη θαλάσσια περιοχή του Σεσίου Γραμματικού, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται και από το αιώρημα λάσπης καφέ χρώματος, που υπήρχε στο παραλίες της ευρύτερης περιοχής.

Σειρά ερωτημάτων για το ΧΥΤΑ Γραμματικού

Ο γενικός επιθεωρητής περιβάλλοντος θέτει τη ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προ των ευθυνών της, καθότι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου, και θέτει μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν: στην οριοθέτηση των ρεμάτων, στη σύνταξη ή όχι μελετών για τα ρέματα αυτά, εάν υπάρχουν -ειδικά- περιβαλλοντικές μελέτες για την περιοχή, αν οι επεμβάσεις στο περιβάλλον έγιναν κατόπιν σχετικών μελετών και εγκρίσεων, αν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες από το ΓΟΚ άδειες για τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ΧΥΤΑ, τα υδραυλικά έργα που πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν στο χώρο και γενικώς για όλα τα υποστηρικτικά έργα, αν έχουν γίνει οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι για τη στεγάνωση του ΧΥΤΑ Γραμματικού, αν υπάρχει υδρογεωλογική μελέτη της περιοχής και εάν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές γεωτρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος και η διαμόρφωση του υδροφόρου ορίζοντα και αν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης και άδεια επέμβασης του αρμοδίου Δασαρχείου, δεδομένου ότι η κατασκευή του ΧΥΤΑ γίνεται σε δημόσια δασική έκταση.