Προς την επίλυσή του φαίνεται ότι βαίνει το θέμα τής εκτός ωραρίου απασχόλησης του φυλακτικού προσωπικού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτισμού, Πάνο Παναγιωτόπουλο, σχετική τροπολογία ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, προβλέπεται ότι για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών επισκέψεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία εκτός του προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, καθώς και κατά τις ημέρες ανάπαυσης του προσωπικού αυτών, πέραν του προβλεπόμενου στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄153) τέλους, προκαταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους διοργανωτές στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ανάλογο ποσό για την κάλυψη των έκτακτων λειτουργικών δαπανών και για την αποζημίωση του απασχολούμενου προσωπικού.

Η διάταξη προβλέπει ότι το ύψος του ποσού αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται αναπροσαρμογή του. Από την εφαρμογή τής συγκεκριμένης διατάξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τα έξοδα αυτά καλύπτονται από τους ενδιαφερόμενους διοργανωτές των εκδηλώσεων και επισκέψεων στα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία.