Εκδόθηκαν σήμερα και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (asep.gr) τα αποτελέσματα που αφορούν στην πλήρωση δέκα θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2Σ/2013 (ΦΕΚ 3/τ. Α.Σ.Ε.Π./ 27.08.2013). 

Ο πίνακας επιλεγέντων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.