Την συνδρομή υπέρ του Συλλόγου Συνταξιούχων Γενικής Τράπεζας Ελλάδος, πέντε τοις χιλίοις ( 5 ο/οο ) ποσό που θα παρακρατούνται από τις συντάξεις των νέων μελών συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ του τέως Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού της Γενικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ), ενέκρινε το Δ.Σ. του ΕΤΕΑΜ και κοινοποιήθηκε με εγκύκλιο του ΙΚΑ.

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται και η συνέχιση της παρακράτησης συνδρομής για τους μέχρι 31/8/2010 συνταξιούχους. Οι προερχόμενοι από το ΤΑΠΓΤΕ ασφαλισμένοι που υπέβαλαν από1-9-2010 και μετά ή θα υποβάλουν στο μέλλον αίτηση για συνταξιοδότηση και επιθυμούν να παρακρατείται συνδρομή, από τη μηνιαία σύνταξη ΕΤΕΑΜ (πλην Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας), υπέρ του παραπάνω Συλλόγου, υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86.

Για τους μέχρι 31-8-2010 συνταξιούχους, οι οποίοι εντάχθηκαν στο μηχανογραφικό σύστημα πληρωμών με τη διαδικασία του επανυπολογισμού (σχετ.εγκ.15/11) και εφόσον γινόταν κράτηση υπέρ του ανωτέρω Συλλόγου, θα εξακολουθεί να γίνεται η παρακράτηση συνδρομής χωρίς να απαιτείται από μέρους τους υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.