Τροποποιήσεις κάνει το υπουργείο Παιδείας στην διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας των εκπαιδευτικών μετά από σχετικές ενστάσεις και αιτήματα που υποβλήθηκαν από δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, σκοπός των αλλαγών που γίνονται είναι «τόσο η αξιοποίηση των επιπλέον προσόντων των εκπαιδευτικών, όσο και η αποτελεσματικότερη κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου».

Η απόδοση της δεύτερης ειδικότητας αφορά στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν και μπορεί να τους αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα, μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη ή με δεύτερη ανάθεση.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η σχετική υπουργική Απόφαση βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.