Τη σύσταση «Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)» ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία αντικαθιστά την καταργούμενη Αρχή Συντονισμού Πτήσεων, και θα έχει ως σκοπό την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των «συντονισμένων» αερολιμένων της ελληνικής επικράτειας στους αερομεταφορείς (χρονοθυρίδες), προβλέπει σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Επιπλέον, στις αρμοδιότητες της ΕΑΣΠ θα είναι να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους Συντονιστές Πτήσεων που λειτουργούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάπτυξη κοινών δράσεων, κυρίως στον τομέα της διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών συστημάτων, τη θέσπιση κοινής βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων και της κοινής αντιμετώπισης τεχνικών και λειτουργικών ζητημάτων, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, η EAΣΠ δεν θα ανήκει στο κράτος, δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη αρχή, εκτός από την εποπτεία σχετικά με την τήρηση της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων, όπως ασκείται από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Θα έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και θα χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη που θα καταβάλουν αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια. Επίσης, προβλέπονται και πόροι από την ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς, όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων.

Για την πρώτη χρονιά λειτουργίας της ΕΑΣΠ τα Τέλη Συντονισμού και Προγραμματισμού Πτήσεων (ΤΣΠΠ) καθορίζονται ως εξής:

-Για τις υπηρεσίες συντονισμού (κατανομής διαθέσιμου χρόνου χρήσης) της Αρχής στα ελληνικά αεροδρόμια και τους αερομεταφορείς καταβάλλεται ανά πτήση τέλος ύψους 1,60 ευρώ, τόσο από τα αεροδρόμια, όσο και από τις αεροπορικές εταιρείες

- Για τις υπηρεσίες προγραμματισμού το τέλος καθορίζεται σε 1,10 ευρώ ανά πτήση και θα καταβάλλεται επίσης από τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες.

Τα εν λόγω τέλη δεν καταβάλλονται στις περιπτώσεις που πρόκειται για πτήσεις δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές).

Για την είσπραξη των τελών η Αρχή αποστέλλει στο τέλος κάθε τριμήνου στον υπόχρεο φορέα διαχείρισης αερολιμένα ή αερομεταφορέα εντολή πληρωμής που περιλαμβάνει το συνολικό ποσό οφειλής με βάση τις προγραμματισμένες αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση της Αρχής, αυτή θα απαρτίζεται από πέντε μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου και θα διορίζονται με απόφαση του υπουργού Μεταφορών. Η θητεία τους θα είναι τριετής. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, θα απασχολούνται έως 15 εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου και η πλήρωση των θέσεων μπορεί να γίνει με μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού, αντίστοιχων προσόντων, από φορείς του δημοσίου που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία της κινητικότητας.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου, με διάταξη προβλέπεται η επέκταση της επιδότησης για την αντικατάσταση του στόλου των αστικών-υπεραστικών ΚΤΕΛ και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων που είχαν καταθέσει αιτήσεις στο διάστημα από 31 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009. Η επιδότηση θα δοθεί από το αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, ύψους 45 εκατ. ευρώ, που είχαν διατεθεί από το ΠΔΕ για τον ίδιο λόγο πριν της 31/7/2009.

Επιπλέον για την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών Μεταφορών, με ρύθμιση, θα γίνεται περιοδική εκκαθάριση των φακέλων παντός είδους οχημάτων, οι οποίοι τηρούνται στις υπηρεσίες, μετά από 20ετία, και εφόσον έχουν καταγραφεί τα βασικά στοιχεία των οχημάτων στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Επίσης, οι διοικήσεις των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, θα μπορούν να κατανέμουν, καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων (ενιαίο μισθολόγιο), στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών τις υπερωρίες απασχόλησης, τον αριθμό της νυχτερινής εργασίας και της εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εφόσον δεν υπερβαίνουν το συνολικό αριθμό των ωρών απασχόλησης ανά αντίστοιχη Διεύθυνση ή Υπηρεσιακή Μονάδα των εν λόγω επιχειρήσεων.

Ακόμη με άλλη διάταξη, η αδειοδότηση των φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως περνάει στις περιφέρειες. Ειδικότερα οι νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, θα χορηγούνται από την περιφέρεια όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Επίσης, παύουν να ισχύουν οι Άδειες Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ), ενώ καταργούνται και οι τριμελείς εκτιμητικές επιτροπές, που είχαν συσταθεί με σκοπό την αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες μεταφορικές εταιρείες. Ακόμη, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις Ιδιότυπες Μεταφορικές εταιρείες (ΙΜΕ), οι εγκρίσεις λειτουργίας των οποίων ανακαλούνται υποχρεωτικά μετά την πάροδο δεκαετίας από την λήξη της μεταβατικής περιόδου (27/1/2012).

Τέλος, οι οδηγοί που θα συμπληρώνουν τα 80 χρόνια θα μπορούν να οδηγούν για ένα εξάμηνο με το δίπλωμα που έχουν, μέχρι να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις από την Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή για να τους χορηγηθεί (αν τους χορηγηθεί) νέα άδεια οδήγησης. Η παράταση αυτή ισχύει μόνο για οδήγηση οχήματος εντός της ελληνικής επικράτειας.