Εγκρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, από το δημοτικό συμβούλιο του κεντρικού δήμου - στη διάρκεια δύο ειδικών συνεδριάσεων - ο ισολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης έτους 2011 και ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης του δήμου έτους 2012.

Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση (για τον ισολογισμό χρήσης 2011), ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και ο επικεφαλής των ορκωτών ελεγκτών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Kreston Prime Audit ΕΠΕ Ορκωτοί Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) Κρίτωνας Τζαβέλλας, τόνισαν ότι, κατά την περίοδο ελέγχου (οικονομικό έτος 2011) το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Δήμου βελτιώθηκε αισθητά, αλλά χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων και προσθηκών ώστε να παρέχει εξασφάλιση έναντι διαφόρων σημαντικών διαχειριστικών - οικονομικών κινδύνων και την δυνατότητα άμεσου εντοπισμού και ελαχιστοποίησης αυτών.

Αναφερόμενος στα βασικά χαρακτηριστικά του ισολογισμού του έτους 2011, ο κ. Αρβανίτης τόνισε πως η χρήση του 2011 εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά από σειρά ετών θετική, με πλεόνασμα 29.846,81 ευρώ. Ενδεικτικά, η προηγούμενη χρήση, του 2010 ήταν αρνητική (με -8,5 εκ.ευρώ στο επίπεδο των οργανικών αποτελεσμάτων εκτός των αποσβέσεων και με -51εκ.ευρώ στο επίπεδο των συνολικών αποτελεσμάτων).

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε ενάμιση μήνα έπεσαν στην αγορά 18,2 εκατ. ευρώ προς τους προμηθευτές του δήμου και απαλοτριώσεις, ενώ μέσα στον Ιανουάριο του 2014 θα έχουν εξοφληθεί όλοι οι προμηθευτές του δήμου, πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου.

Στη δεύτερη ειδική συνεδρίαση , ο κ. Αρβανίτης επεσήμανε ότι, η εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2012 εξελίχθηκε ικανοποιητικά, καθώς με την σωστή διαχείριση του Ταμείου επιτεύχθηκε η αποπληρωμή σημαντικού μέρους οφειλών της χρήσης του 2012 καθώς και από τις οφειλές προηγουμένων ετών στοιχείο το οποίο θα απεικονίζεται και στον ισολογισμό του 2012, ο οποίος θα κατατεθεί σύντομα.

Εξάλλου, το δημοτικό συμβούλιο στην έκτακτη συνεδρίαση που διεξήχθη στη συνέχεια λόγω επείγουσας αναμόρφωσης προϋπολογισμού ενός κωδικού για την απορρόφηση και διάθεση της έκτακτης επιχορήγησης για τη θέρμανση των σχολικών κτιρίων, ενέκρινε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, την «28η αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2013 για την ενίσχυση Κ.Α. εσόδων και εξόδων».