Μη νόμιμη  χαρακτηρίζει σε πόρισμά του το Ελεγκτικό Συνέδριο τη σύσταση της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Κέρκυρας (Μ.Α.Ε.ΔΗ.Κ.).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πόρισμα που αποκαλύπτει η aftodioikisi.gr,  κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών του Συνεδρίου συνήλθε στις 15 Οκτωβρίου και αποφάσισε ότι χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Μονομετοχικής Εταιρείας του Δήμου ποσού 15.996,15 ευρώ, δεν μπορεί να θεωρηθεί γιατί η σύσταση της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Κέρκυρας, με συγχώνευση μετά από απορρόφηση της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Παλαιοκαστριτών από τη Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Κασσωπαίων, δεν είναι νόμιμη.

Και τούτο διότι, πέραν του ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις διαδικασία, αφού το σχετικό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των εταιρειών αυτών δεν εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν αποτυπώνεται σαφώς η βούληση του οικείου ΟΤΑ για συγχώνευση αποκλειστικά των δύο αυτών ανωνύμων εταιρειών, η εκδοθείσα σχετική απόφαση πάσχει ως προς τη μονιμότητά της.

Στο σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδριόυ, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η συγχώνευση στηρίχθηκε σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας που έχει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που συζητήθηκε και εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 28.2.2011 οπότε και με έγγραφο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου είχε αποφασιστεί η συγχώνευση.

Σημειώνεται επίσης ότι τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης  (προ φόρων) της ΜΑΕΔΗΚ για το έτος 2011 ανήλθαν σε 349.260,47 ευρώ και για το έτος 2012 σε 304.692,39 ευρώ, στο πλαίσιο δε των δραστηριοτήτων της  έχει προβεί στη σύναψη 406 συμβάσεων για το έτος 2011 και 371 συμβάσεων για το έτος 2012, που αφορούν  στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης  αιγιαλού σε ιδιώτες, ενώ συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα  το ύψος των επιχορηγήσεων των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 800.000,00 ευρώ.