Την πρακτική της έκδοσης πιστωτικών καρτών επ' ονόματι καταναλωτών, με επιβάρυνση ετήσιας συνδρομής, χωρίς να έχουν εκφράσει ρητώς σχετική προηγούμενη επιθυμία για την απόκτησή τους καταγγέλλουν πολίτες στο Συνήγορο του Καταναλωτή και ο Συνήγορος του Καταναλωτή πρότεινε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων.

O Συνήγορος του Καταναλωτή ζήτησε από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να υποδείξει άμεσα στα μέλη της να μην προβαίνουν σε έκδοση πιστωτικών καρτών αυθαιρέτως επ' ονόματι καταναλωτών, οι οποίοι δεν έχουν προηγουμένως αιτηθεί τη χορήγησή τους.

Παράλληλα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συστήνει στους καταναλωτές να ζητούν από τους υπαίτιους πιστωτικούς φορείς την άμεση άρση της προσβολής της οικονομικής και συμβατικής τους ελευθερίας εξαιτίας της αυθαίρετης έκδοσης πιστωτικών καρτών στο όνομά τους και, επιπλέον, να απαιτούν τον άμεσο αντιλογισμό εγγραφής χρέωσης ετήσιων συνδρομών που συνδέονται με τέτοιες αυθαιρέτως εκδοθείσες πιστωτικές κάρτες.

Επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές μπορούν να ζητούν, δια της δικαστικής οδού, την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης και για ηθική βλάβη, συμπληρωματικά προς τυχόν αποζημίωση που μπορούν να διεκδικήσουν σε περίπτωση που από την αυθαίρετη συμπεριφορά του εκδότη της πιστωτικής κάρτας τούς προκλήθηκε και περιουσιακή βλάβη.

Ως επί το πλείστον, η εν λόγω πρακτική συνίσταται στην αποστολή, ταχυδρομικώς, της πιστωτικής κάρτας στην οικία του καταναλωτή, ο οποίος ακολούθως είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί με δική του πρωτοβουλία σε κάποιο υποκατάστημα του εκδότη της κάρτας προκειμένου να αιτηθεί επισήμως την ακύρωσή της, καθώς σε περίπτωση που απλώς αγνοήσει το συμβάν, παροπλίζοντας ή και καταστρέφοντας ο ίδιος την επίμαχη κάρτα, παραμένει εντούτοις υπό την ιδιότητα του οφειλέτη της ετήσιας συνδρομής με την οποία ο εκδότης την έχει συνδέσει.

Η συγκεκριμένη πρακτική προσβάλλει ευθέως την οικονομική ελευθερία των ατόμων και καταστρατηγεί την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων. Παράλληλα, αντίκειται στην υποχρέωση των πιστωτικών φορέων να ενημερώνουν κατάλληλα τους καταναλωτές για τη φύση και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και, εν γένει, να τους χορηγούν κάθε απαραίτητη πληροφορία πριν από τη σύναψη σύμβασης πίστωσης, προκειμένου να είναι σε θέση να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής.