Εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα η τελευταία ανακοίνωση πρόσληψης σε θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Οι συμβάσεις εργασίες θα έχουν διάρκεια πέντε μηνών και αφορούν προσωπικό ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Ψηφιοποίησης Εγγράφων. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ξεκίνησε στις 19-12-2013 και λήγει στις 27-12-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Δυνατότητα αίτησης έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών, οι οποίοι ανήκουν στη αντίστοιχη βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι άνεργοι θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ηλικία, η διάρκεια της ανεργίας και η οικογενειακή οικονομική κατάσταση.

Ειδικότερα, στο Δήμο Ελασσόνας θα απασχοληθούν 2 άτομα ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής και 8 άτομα ΔΕ Ψηφιοποίησης Εγγράφων. Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε κατηγορία και ειδικότητα περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της ανακοίνωσης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, ενώ τα ΚΕΠ του Δήμου Ελασσόνας θα παρέχουν υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησής τους.

Οι ωφελούμενοι, τα κριτήρια και οι αμοιβές

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, δικαιούχοι είναι οι:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

5. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων που θα εξεταστούν από το ΑΣΕΠ, είναι τα ακόλουθα:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες

3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό

4. Ηλικία

5. Αριθμός ανήλικων τέκνων

Σημειώνεται ότι η καθαρή αμοιβή των απασχολούμενων θα είναι 490 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ το μήνα για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.