Την έναρξη υλοποίησης Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Κέντρο Προώθησης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Γυναικών Ρομά», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει το Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας.

Το Σχέδιο Δράσης, η διάρκεια του οποίου είναι 24 μήνες, θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο νομό Θεσσαλονίκης, και στοχεύει να συμβάλει στην καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού που βιώνουν οι γυναίκες Ρομά λόγω της εθνοτικής ομάδας στην οποία ανήκουν.

Όπως αναφέρεται από το Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας «βασικός πυλώνας του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ωφελουμένων, που περιλαμβάνουν τόσο ψυχοκοινωνική, όσο και επαγγελματική στήριξη».