Δρομολογείται η τοποθέτηση σε δημόσιες υπηρεσίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, πολυτέκνων και παιδιών πολυτέκνων, που είχαν επιτύχει σε προκηρύξεις προηγούμενων ετών για θέσεις στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού αλλά βρίσκονται ακόμα στον «αέρα».  

Λόγω αναστολής διορισμών στους δήμους και τις περιφέρειες έως το 2016 για τις κατηγορίες υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είχαν διοριστεί στους ΟΤΑ, παρά την ειδική προστασία που τους παρέχει ο νόμος.

Έτσι, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθόρισε τις διαδικασίες ώστε οι επιτυχόντες προστατευόμενοι του Ν. 2643/1998, από τις προκηρύξεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ των ετών 2004, 2008 και 2010, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), όλων των κλάδων και ειδικοτήτων σε θέσεις ΟΤΑ α' και β' βαθμού, να μπορούν να τοποθετηθούν  σε κενές θέσεις άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου (στους ίδιους νομούς που είχε αρχικά τοποθετηθεί), ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα προσόντα των διοριστέων.

Μάλιστα, ουσιαστικά οι Διευθύνσεις Προσωπικού των OTA α' και β' βαθμού όπου αυτοί είχαν διατεθεί αρχικά προς διορισμό καλούνται να αποδυθούν  σε έναν αγώνα δρόμου για να ενημερώσουν τους διοριστέους.