Το δικαίωμα της αυτασφάλισης έχει εργαζόμενος ηλικίας από 55 έως 64 ετών σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδική ή μεμονωμένη απόλυση, εφόσον παραμένει άνεργος. Το δικαίωμα αυτό  ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία της σύμβασης.

Στο κόστος της αυτασφάλισης, υποχρεούται να συμμετάσχει ο εργοδότης που τον απέλυσε, για χρονικό διάστημα έως τρία χρόνια κατά ποσοστό:

α) 50% για ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών και
β) 80% για ασφαλισμένους ηλικίας 60 ετών συμπληρωμένων έως 64

Το υπόλοιπο κόστος αυτασφάλισης το αναλαμβάνει ο Ο.Α.Ε.Δ. υλοποιώντας ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% αντίστοιχα, του κόστους αυτασφάλισης.

Αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή της σχετικής αίτησης, του δικαιώματος της αυτασφάλισης είναι το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης. Στην αίτηση εκτός από τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου, θα επισυνάπτεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

TAGS