Την κάλυψη 925 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στο υπουργείο Παιδείας, με έμφαση στις διευθύνσεις διά βίου μάθησης και 150 θέσεων ειδικοτήτων βρεφονηπιοκόμων και βοηθών βρεφοκόμων σε δήμους, μέσα από την αξιοποίηση του προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα προβλέπει υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, με την υπουργική απόφαση καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξή του.

Οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν εντός προθεσμίας 15 ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι αιτούντες καλούνται να καθορίσουν τη σειρά προτίμησης των φορέων όπου επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό τους μητρώο.

Παράλληλα, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει μέσα σε δέκα μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να καταχωρίσουν τα ορθά στοιχεία των υπαλλήλων στα σχετικά έντυπα αιτήσεων και να τους τα κοινοποιήσουν με σχετικό αποδεικτικό επίδοσης.

Εντός της ίδιας προθεσμίας και σε διάστημα τριών ημερών από την κοινοποίηση, οι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης στοιχείων ενώπιον των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση. Μετά την εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης η κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συντάσσει με ευθύνη της πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως παραπάνω υπαλλήλων και τους αποστέλλει στο ΑΣΕΠ, προκειμένου οι υπάλληλοι να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής.

Στη συνέχεια, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετάταξης του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης.