Άμεσα εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να επιλυθεί το κρίσιμο ζήτημα της διαδικασίας και των απαιτούμενων  δικαιολογητικών σχετικά με τη δήλωση εκπρόθεσμης γέννησης, έδωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, μετά την γνωστοποίηση της  Έκθεσης του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).

Η έκθεση αυτή συντάχθηκε μετά από έλεγχο που διενήργησε το ΣΕΕΔΔ στο Ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων, με αντικείμενο τη διαδικασία καταχώρισης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης κατά τα έτη 2011-2013, στην οποία ανεδείχθησαν σημαντικά στοιχεία κακοδιοίκησης. Με αφορμή τα ανωτέρω η εντολή του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη και του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου αναφέρεται  σε σειρά ρυθμίσεων όπως:

A)  Τη δυνατότητα επαναφοράς της ρύθμισης περί χορήγησης άδειας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα σε περίπτωση καταχώρισης εκπρόθεσμης δήλωσης γέννησης, όπως προέβλεπε προϊσχύουσα διάταξη νόμου, σε συνδυασμό με την πρόταση Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 16157/2005(ΦΕΚ Β΄434) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που ο τοκετός έγινε χωρίς την παρουσία ιατρού ή μαίας η γέννηση να δηλώνεται μόνο κατόπιν άδειας του αρμοδίου εισαγγελέα ή ειρηνοδίκη.

Β) Την επαναφορά της προϊσχύουσας διαδικασίας ως προς τον τρόπο είσπραξης των προστίμων σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης της γέννησης, σύμφωνα με την οποία τα πρόστιμα εισπράττονται δια της υποβολής ισόποσων παραβόλων τα οποία επισυνάπτονται στη δήλωση της γέννησης στο Ληξιαρχείο, πριν την έκδοση της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης.

Γ)  Τη δυνατότητα εισαγωγής δικλείδων διασφάλισης της ορθότητας των στοιχείων που εισάγονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων  και 

Δ) Τη διασφάλιση της τήρησης της υποχρέωσης ότι τόσο η παραλαβή όσο και η συμπλήρωση των ληξιαρχικών πράξεων, με πλήρη και ακριβή στοιχεία, θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και θα εκπληρώνεται σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση δειγματοληπτικού ελέγχου ως προς την εξακρίβωση της ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων .

Τέλος να επισημανθεί πως όπως έχει δηλώσει ο κ. Γρηγοράκος στο προσεχές νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών θα εισαχθεί διάταξη που θα διασφαλίζει το αδιάβλητο της μητρότητας κάθε νεογέννητου παιδιού. Σε όσα γεννιούνται σε νοσοκομείο θα χρειάζεται, όπως προβλέπει ήδη ο νόμος, πιστοποίηση τόσο από τον γιατρό όσο και από το νοσοκομείο. Για όσα παιδιά γεννιούνται εκτός μαιευτηρίου θα απαιτείται η χρήση αδιαμφισβήτητων μέσων της τεχνολογίας, της ιατρικής και του Δικαίου.