Στην προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προχωρεί το υπουργείο, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και το βιογραφικό τους μέσα σε προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών, με έναρξη τις 28/3/2011 και λήξη τις 8/4/2011, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοίκησης, αλλά και με συστημένη επιστολή.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α΄. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β΄, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό Β΄ τέσσερα έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο βαθμό Β΄.

Όσον αφορά το Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης, το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, το Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων της Διεύθυνσης Εκλογών και το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, ως Προϊστάμενοι επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού και εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού.

Επισημαίνεται δε ότι «δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), ήτοι παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης».