Ο δικηγόρος του Χριστόδουλου Ξηρού, καταγγέλλει ότι οι αστυνομικές αρχές εκτελώντας εντολές και οδηγίες οδηγήθηκαν σε κατάφωρη παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 9 και το άρθρο 5 παρ. 2 του ελληνικού Συντάγματος του συγγενικού περιβάλλοντος του Χριστόδουλου Ξηρού. 

Όπως αναφέρει σε γραπτή αναφορά του ο κ. Ραγκούσης: 

«Συγκεκριμένα την 21 Ιανουαρίου 2014, αστυνομικές αρχές «εισέβαλλαν» σε οικίες συγγενών του Χριστόδουλου Ξηρού (σε δύο από τα αδέρφια του και στον ανιψιό του) στη Θεσσαλονίκη, με την πρόφαση δήθεν νομότυπου ελέγχου εντός της οικίας αυτών και της οικογενείας των, χωρίς προηγουμένως να προβούν σε ενημέρωση περί του λόγου που αφορούσε η «εισβολή» τους αυτή, η οποία παραβίασε άμεσα αφενός το θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα του ατόμου στην ιδιωτική και προσωπική του ζωή, αφετέρου δε το καθολικό δικαίωμα στην προστασία της αξιοπρέπειας.

Μπροστά στην κατ’ επίφαση διατρανωμένη ανάγκη της πολιτείας περί προστασία της δημόσιας ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου από την «τρομοκρατία», με την ανοχή και βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία το πρώτον συνεπικουρούν και επιδίδονται ανηλεώς σε δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών ανθρώπων του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος του Χριστόδουλου Ξηρού, παραβιάζονται από τους κρατικούς μηχανισμούς θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα που συνιστούν τον πυλώνα του κοινωνικού κράτους δικαίου, τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικού καθεστώτος, όπως θέλουμε να ονομάζουμε και το δικό μας.

Ουδεμία ενημέρωση και πληροφόρηση των ενοίκων υπήρξε από μέρους των δικαστικών αρχών όπου παρευρίσκονταν στο χώρο, προκειμένου να συνθέσουν το δήθεν νομότυπο της έρευνας σε οικία, όπως προστάζει το άρθρο 255 ΚΠΔ. Εν τοις πράγμασι όμως ουδέν νομότυπο υπήρξε, όπως ρητά προστάζει το επόμενο άρθρο 256 ΚΠΔ και συγκεκριμένα «Στις έρευνες των κατοικιών πρέπει να αποφεύγεται με επιμέλεια κάθε περιττή δημοσιότητα και κάθε ενόχληση των ενοίκων που δεν είναι απόλυτα αναγκαία, πρέπει επίσης να καταβάλλεται μέριμνα για τη διαφύλαξη της υπόληψης και των ατομικών μυστικών που δεν έχουν σχέση με την πράξη της κατηγορίας, καθώς και να διεξάγεται η ενέργεια με κάθε ευπρέπεια και κοσμιότητα… ».

Στην παρούσα περίπτωση, η έρευνα διεξήχθη σε κατοικίες συγγενών του Χριστόδουλου Ξηρού, αιφνιδίως και παρανόμως, καθότι παρότι οι ίδιοι οι ένοικοι ρωτούσαν συνεχώς τις αρχές το λόγο της διεξαγωγής της και ποια η δική τους σχέση με την εν λόγω έρευνα, αρνήθηκαν δε να πραγματοποιηθεί η έρευνα αυτή χωρίς να γνωρίζουν οι ίδιοι το λόγο πραγματοποίησης της, εντούτοις κανένα εκ των οργάνων, αστυνομικών ή δικαστικών, που παρευρίσκονταν στο χώρο δεν προέβησαν σε οιαδήποτε αναφορά του λόγου και του ρόλου τους στις σχετικές κατ’ οίκoν έρευνες.

Αποτελεί δικαίωμα του ατόμου, στο οποίο παραβιάζεται κατάφωρα το συνταγματικό δικαίωμα το άρθρου 9 του Συντάγματος και αφορά την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής, να γνωρίζει το λόγο που αυτό παραβιάζεται από τις αρχές, καθότι οφείλει να υπογραμμιστεί ότι καμία από τις οικίες, στις οποίες έγινε η «εισβολή» και η έρευνα δεν αποτελούσαν την οικία όπου διέμενε κατά τη διάρκεια των αδειών του ο Χριστόδουλος Ξηρός.

Αντιθέτως οι αρχές προέβησαν παράνομα στις σχετικές έρευνες, παρά την άρνηση των ενοίκων προς διεξαγωγή αυτών, χωρίς ένδειξη οιαδήποτε μορφή κοσμιότητας και ευπρέπειας, συντάχθηκαν δε εκθέσεις έρευνας οικίας χωρίς τη σύμπραξη αυτών. Είναι δε αξιοσημείωτο και όλως παράνομο το γεγονός ότι δεν έλαβαν κανένα αντίγραφο των συνταχθεισών ως άνω εκθέσεων, το οποίο συνιστά έλλειψη πλήρους και ολοσχερούς γνώσης των, σχετικά με το περιεχόμενο αυτών, παρόλο που αυτό ζητήθηκε από τους ίδιους, κατά πλήρη παράβαση του άρθρου 255 παρ. 3 ΚΠΔ. Σύμφωνα με τη σχετική παράγραφο του ως άνω άρθρου «Αντίγραφο της έκθεσης για την έρευνα δίνεται ατελώς στον ένοικο της κατοικίας όπου έγινε αυτή, με προφορική αίτησή του». Επομένως, και σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές το παράνομο και παράτυπο των διεξαχθεισών κατ’ οίκον ερευνών. 

Ακόμη και στην οικία των γονέων του Χριστόδουλου Ξηρού, όπου ο τελευταίος διέμενε κατά τη διάρκεια των αδειών του, ουδεμία ευπρέπεια και κοσμιότητα μέχρι και σήμερα δεν έχει τηρηθεί, ως όφειλε εκ του νόμου, εκ μέρους των αστυνομικών αρχών, κατά πλήρη παράβαση του άρθρου 256 ΚΠΔ. Διεξάγονται συνεχώς και αιφνιδίως «έφοδοι» προς έρευνες στην οικία των γονέων του, οι οποίοι είναι υπέργηροι και άρρωστοι, με αποτέλεσμα να αναστατώνονται επανειλημμένως και να κλονίζεται και επιβαρύνεται σημαντικά η κατάσταση της υγείας τους.

Καταγγέλλω λοιπόν το καθημερινό πλέον φαινόμενο της εφαρμογής στην πράξη αντισυνταγματικών και αντιδημοκρατικών πολιτικών, με τις οποίες θυσιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα στο βωμό μίας δήθεν συλλογικής ανάγκης προστασίας του «δημοκρατικού» κατά τα άλλα πολιτεύματος και προστασίας της κοινωνικής τάξης και ασφάλειας».