Ειδικές ρυθμίσεις για την εργασία των νέων, από 15 έως 29 ετών, ώστε να διευκολύνεται η είσοδός τους στην αγορά εργασίας και την ανάγκη μεγαλύτερης χρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης του Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οι προτάσεις που αναφέρονται στην πρώτη μηνιαία έκθεση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την ελληνική οικονομία.

Στις προτάσεις αυτές, περιλαμβάνεται η «κατάργηση του κατώτατου μισθού για νέους, έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο πρόσληψης, παράλληλα με την ενίσχυση της δράσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) µε τη θέσπιση κινήτρων αποδοτικότητας, προς αποφυγή παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας (ωράριο, συνθήκες απασχόλησης, κ.τ.λ.).

Προτείνεται, επίσης, η μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας είτε σε επιταγές εργασίας και η προώθηση της επιχειρηματικότητας από ομάδες νέων, είτε με την παροχή κεφαλαίου κίνησης, είτε με την παροχή χώρων με υλικοτεχνική υποδοµή προς ενοικίαση με χαμηλό κόστος.

Ακόμη, η θεσμοθέτηση της πρακτικής άσκησης για όλους στην τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθµια τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο με επιδότηση του κόστους από το κράτος (αμοιβές χαµηλότερες του κατώτατου µισθού με ασφαλιστική κάλυψη).

Ακόμη, η αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με επίδομα απασχόλησης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νέων και των εργαζομένων κοντά στη συνταξιοδότηση και η άρση των περιορισµών που ισχύουν στην άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων και,

Στο πλαίσιο των δράσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της απασχόλησης, το ΚΕΠΕ προτείνει επίσης «τη ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆, ο οποίος οργανώθηκε στα πλαίσια διαφορετικών οικονομικών συνθηκών από αυτές που επικρατούν σήμερα στη χώρα. Αποτέλεσμα, σύμφωνα με την έκθεση «είναι να αδυνατεί να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στο έργο του (επιδοματική στήριξη ανέργων, λειτουργίες σύζευξης προσφοράς-ζήτησης εργασίας, κτλ.)».

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, κρίνεται αναγκαία και η «αύξηση της χρηµατοδότησής του Οργανισμού, µετά την αξιολόγηση των δοµών του και του παραγόμενου αποτελέσματος, με την εξοικονόμηση άλλων κατηγοριών δαπανών είναι εκ των ων ουκ άνευ, προκειμένου να υποστηριχτεί μια πιο γενναιόδωρη επιδοματική πολιτική αλλά και να διευκολυνθεί η πλήρης μηχανογράφηση του οργανισμού που θα διευκολύνει τις υπηρεσίες σύζευξης. Ενδεχομένως, σύμφωνα πάντοτε με την έκθεση «να απαιτείται και βελτίωση της επιχειρησιακής επάρκειας των υπαλλήλων του ΟΑΕ∆, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα ∆ια Βίου Μάθησης».

Τέλος, το ΚΕΠΕ εισηγείται την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών με χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νορβηγία) για την απορρόφηση ανέργων στη βάση μιας σχεδιασμένης μεταναστευτικής πολιτικής και την επαναλειτουργία επιχειρήσεων που έχουν βάλει «λουκέτο» με τη συμμετοχή ομάδων εργαζομένων και ανέργων (με καταβολή εφάπαξ του ποσού των επιδομάτων ανεργίας).

Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν με φορολογικές ελαφρύνσεις, παραχωρήσεις εκτάσεων για ξένες επενδύσεις που δημιουργούν απασχόληση και παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων γης έναντι συμβολικού τιμήματος σε αυτούς που επιθυμούν να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα.

TAGS