Οικονομικά οφέλη, ακόμη και άμεσα, μέσω της φορολογίας, θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται στην αγορά, μείωση του κόστους και αποδοτικότερη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα της ανοικτής διάθεσης των δημόσιων δεδομένων, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τι είναι όμως ακριβώς η ανοικτή διάθεση δημόσιων δεδομένων; Είναι τα στοιχεία και οι πληροφορίες, που παράγουν και διαθέτουν οι φορείς της δημόσιας διοίκησης και τα οποία είναι προσβάσιμα από όλους, χωρίς θεσμικούς και τεχνικούς φραγμούς. Τα τελευταία χρόνια ενισχύονται και στην Ελλάδα οι πολιτικές για την ευρύτερη δυνατή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δημοσίων δεδομένων, δεδομένου και του ότι αυτά έχουν παραχθεί με χρήματα και πόρους των πολιτών.

Κατά το υπουργείο, το οποίο προωθεί την ανοικτή διάθεση των δημόσιων δεδομένων, σημαντική είναι και η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η μείωση του κόστους των υπηρεσιών που προσέφεραν ιδιωτικές επιχειρήσεις που προηγουμένως έπρεπε να πληρώσουν για να αποκτήσουν δημόσια δεδομένα.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από το υπουργείο, τα ανοικτά δεδομένα εκτιμώνται πως θα οδηγήσουν σε οικονομικά οφέλη πλέον των 40 δισ. ευρώ, για την ΕΕ, καθώς και σε αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας που θα ξεπερνά τα 3 τρισ. δολάρια, σε επτά διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκπαίδευση, μεταφορές, καταναλωτικά προϊόντα, ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υγεία και καταναλωτική πίστη) σε παγκόσμιο επίπεδο, με μία κατανομή μεταξύ ΗΠΑ (1.1 τρισ.), Ευρώπης (900 δισ.) και του υπόλοιπου κόσμου (1.7 τρισ. δολάρια).

Ιστοσελίδα ανάρτησης ανοικτών δεδομένων

Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων που παρέχει πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα όλων των φορέων της ελληνικής κυβέρνησης. Τέτοια σύνολα δεδομένων μπορεί απορρέουν από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: οικονομικά στοιχεία, προμήθειες, αποφάσεις του κράτους, φορολογία και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, περιβάλλον, οικοδομική δραστηριότητα, επενδύσεις, πολιτισμός και τουρισμός, εκπαίδευση και έρευνα, τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Προς το παρόν στον κατάλογο διατίθενται 37 σύνολα δεδομένων.

Σύνολα ήδη αναρτημένων ανοικτών δεδομένων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

  • Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις
  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Τεχνικά Δελτία - Διαγωνισμοί - Συμβάσεις της ΚτΠ ΑΕ
  • Στατιστικά και Σχόλια Διαβούλευσης OpenGov
  • Εξέλιξη της απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα (2009-2012)
  • Μηνιαία Μεταβολή Τακτικού Προσωπικού Δημοσίου Τομέα (2013)
  • Τελικές Εργασίες Σπουδαστών ΕΣΔΔΑ
  • Επιμορφωτικά προγράμματα ΕΚΔΔΑ
  • Αποθετήριο Μελετών Δημοσίου
  • Νέες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις