Το ΑΣΕΠ δημοσιοποίησε, πίνακες κατάταξης υπαλλήλων, στο πλαίσιο της κινητικότητας, που απέστειλε η διεύθυνση Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του υπουργείου Υποδομών, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Η Αρχή κατήρτισε τους πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας καθώς και πίνακα διάθεσης, βάσει των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων που απέστειλε η διεύθυνση Διοικητικού του ως άνω φορέα. Τονίζεται, ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία όπως ακριβώς απεστάλησαν από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του οικείου φορέα και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.

Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού που θα διατεθεί μέσω της κινητικότητας σε διάφορους φορείς και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος περί ορθής μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων βάσει των υποβληθέντων πινάκων με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι πίνακες κατάταξης και διάθεσης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι πίνακες αυτοί, όπως προβλέπεται, διαβιβάζονται για τις περαιτέρω ενέργειες στα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής, τα οποία είναι αρμόδια για την έκδοση των τελικών πινάκων.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες