Ενισχύονται τα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, σύμφωνα με νέα Απόφαση που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.

Στην Απόφαση, την οποία υπογράφει η υφυπουργός, Ζέττα Μ. Μακρή, εξειδικεύεται η μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία προκειμένου να επιτηρείται η μικροβιακή αντοχή, η χρήση των αντιβιοτικών, καθώς και η συμμόρφωση του προσωπικού στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Επίσης, ορίζονται οι μετρήσιμοι δείκτες βάσει των οποίων θα αξιολογείται με διαφάνεια και επαρκή τεκμηρίωση η επίδοση των νοσοκομείων σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών περίθαλψης και, κατ’ επέκταση, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης αυτών.

Τέλος, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων σε κάθε νοσοκομείο και καθορίζονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι όροι λειτουργίας της.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω υπουργική απόφαση δρα συμπληρωματικά με μια σειρά άλλων μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, όπως το Σχέδιο Δράσης «Προκρούστης» που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον έλεγχο της διασποράς των πολυανθεκτικών παθογόνων στα ελληνικά νοσοκομεία.