Επεκτείνεται ο ορισμός των «Προστατευόμενων Καταναλωτών» για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε περιπτώσεις διαταραχών, εκτός από τους οικιακούς καταναλωτές και στις μικρομεσαίες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις αλλά και στις κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται σε κάποιο δίκτυο διανομής.

Πλέον όλοι οι παραπάνω θεωρούνται Προστατευόμενοι Καταναλωτές, έννοια στην οποία μέχρι τώρα συμπεριλαμβανόταν μόνο οι οικιακοί καταναλωτές.

Αυτό προβλέπει το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Επέκταση Ορισμού Προστατευόμενων Καταναλωτών Κατ' Εφαρμογή του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 'Α 179 19.08.2011)» που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2014 και 9 το πρωί, το υπουργείο περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι χιλιάδες συνδέσεις μικρών εμπορικών και βιομηχανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συνδέονται σε κλάδους του δικτύου διανομής, όπου παράλληλα συνδέονται και οικιακοί καταναλωτές, δεν θα ήταν πρακτικά εφικτό να διακοπούν, προκειμένου να προστατευθούν οι τελευταίοι υπό τα στενά χρονικά περιθώρια που θέτει μια κατάσταση διαταραχής εφοδιασμού, η οποία έχει αναχθεί σε επίπεδο συναγερμού.

Παράλληλα, δεν είναι εφικτό να περιληφθούν στους προστατευόμενους καταναλωτές όλοι ανεξαιρέτως οι μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες στα δίκτυα διανομής, καθώς η επιπρόσθετη κατανάλωσή τους υπερβαίνει κατά πολύ το όριο που θέτει το σχετικό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Ως προστατευόμενοι καταναλωτές φυσικού αερίου ορίζονται - εκτός των οικιακών καταναλωτών - κατά σειρά προτεραιότητας οι παρακάτω κατηγορίες καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με δίκτυο διανομής αερίου:

α) φορείς που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως

- Νοσοκομεία,

- Σχολικά συγκροτήματα,

- Αεροδρόμια,

- Σταθμοί πλήρωσης καυσίμου οχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς και αποκομιδής απορριμμάτων,

- Κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28),

- Ταχυδρομεία.

β) Όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις κατά περίπτωση Εταιρείες Παροχής Αερίου ή τους προμηθευτές αερίου, οι οποίοι αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές νοούνται σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) και με ετήσια συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη των 2200 Mwr ετησίως,

γ) Οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, στο βαθμό που παρέχουν θέρμανση στους οικιακούς πελάτες και τους πελάτες που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β), υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμων και είναι συνδεδεμένες είτε με κάποιο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είτε με το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.

Οι εταιρείες που τροφοδοτούν προστατευόμενους καταναλωτές πρέπει να αποστέλλουν μέχρι τις 20 του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στατιστικό δελτίο με τις συνολικές καταναλώσεις αερίου του προηγουμένου έτους, καθώς και τις καταναλώσεις των προστατευόμενων καταναλωτών.

Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει, μέσω των υποβληθέντων δελτίων ότι η κατανάλωση των επιπρόσθετων προστατευόμενων καταναλωτών δεν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20 % της τελικής χρήσης αερίου, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1099/2008 για τις στατιστικές ενέργειας. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για τον καθορισμό των προστατευόμενων καταναλωτών.