Σε διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις υδατοκαλλιέργειες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το νομοσχέδιο προωθεί απλούστευση διαδικασιών και ρύθμιση νομικών ζητημάτων με βάση το ειδικό χωροταξικο πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της υπεύθυνης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και σε συμφωνία με την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και με την εφαρμοζόμενη πολιτική για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας της χώρας μας.

Κεντρικός άξονας είναι το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον καθώς και η σχέση της δραστηριότητας με άλλες χρήσεις γης της παράκτιας ζώνης. Προϋπόθεση για την ενθάρρυνση της εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας σε μια περιοχή είναι η τεκμηρίωση ότι η παράκτια ζώνη αξιοποιείται πληρέστερα με την εγκατάσταση - συγκριτικά με άλλες χρήσεις-, ενώ θα εξασφαλίζεται η αρμονική συνύπαρξη της εγκατάστασης με τις λοιπές οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο:

1. Καθορίζονται για πρώτη φορά οι προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ).

2. Συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (Ε.Σ.Υ.Δ.), με ρόλο γνωμοδοτικό επί θεμάτων πολιτικής και του κλάδου.

3. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

4. Θεσμοθετείται η υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των υδατοκαλλιεργειών.

5. Καθορίζονται οι όροι για την παραχώρηση σε Φορείς Διαχείρισης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), προωθούνται έτσι μεθοδικά οι Ζώνες Υδατοκαλλιέργειας

6. Καθορίζονται οι όροι παραχώρησης / μίσθωσης από το Δημόσιο υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας:

(α) με απευθείας μίσθωση,

(β) με μίσθωση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού και

(γ) δωρεάν / χωρίς αντάλλαγμα και προβλέπεται επίσης δυνατότητα αναμίσθωσης των εκτάσεων αυτών.