Προσφυγή κατά της Ελλάδας για παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τον ΧΥΤΑ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) Κιάτου άσκησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την Κομισιόν, παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις, ο χώρος εξακολουθεί να λειτουργεί και να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι  οι ελληνικές αρχές εξακολουθούν να ανέχονται τη λειτουργία του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και χωρίς την κατάλληλη άδεια. Επιπλέον, οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν το 2007, το 2011 και το 2012 φανέρωσαν σημαντικά προβλήματα δυσλειτουργίας και υπερκορεσμό του χώρου.

Ο ΧΥΤΑ Κιάτου περιλαμβάνεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου και εξυπηρετεί τους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας, καθώς και τους δήμους Τριπόλεως, Β. Κυνουρίας και Ν. Κυνουρίας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα έχει παραβιάσει τις οδηγίες 2008/98/ΕΚ  και 1999/31/ΕΚ.  Η οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον.

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ώστε σε χώρους υγειονομικής ταφής να πραγματοποιείται διάθεση μόνο όσων αποβλήτων έχουν υποστεί επεξεργασία. Επίσης θέτει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδείας, αναφέρει τις διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων και επιβάλλει διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης.

TAGS