Υπεγράφη σήμερα, από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, Νίκο Δένδια και προωθείται προς δημοσίευση στο ΦΕΚ η Απόφαση για τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών και Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας.

Με την εν λόγω Απόφαση, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και αναλογιστικών μελετών που εκπονήθηκαν για το σκοπό αυτό, επέρχεται σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αρχική ρύθμιση του ν.4093/2012, διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ασφαλισμένων αστυνομικών υπαλλήλων και κατοχυρώνεται η βιωσιμότητα των οικείων Τομέων του Ταμείου, ώστε η καταβολή του σχετικού βοηθήματος να είναι δυνατή στο διηνεκές.