Προτάσεις ρυθμίσεων για το νέο σύστημα μετεγγραφών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κατέθεσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) στο υπουργείο Παιδείας.
 
Συγκεκριμένα αναφέρει η ΕΣΑμεΑ ότι «μέχρι σήμερα το θεσμικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών της προηγούμενης δεκαετίας παρουσίαζε ελλείψεις και κενά, όπως:
 
-Προστάτευε φοιτητές που οι γονείς τους ανήκαν σε περιορισμένο αριθμό κατηγοριών αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, δημιουργώντας ανισότητες μεταξύ των μελών της ευπαθούς κοινωνικά ομάδας των ατόμων με αναπηρία.
-Χρησιμοποιούσε ακόμα και ορολογίες που έρχονταν σε αντίθεση με σύγχρονους και δόκιμους όρους η αναπηρία της κώφωσης αναφέρονταν ως «κωφαλαλία» ή η διάταξη για τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου συμπεριλάμβανε νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση αγνοώντας ότι η χρόνια νεφροπάθεια τελικού σταδίου αφορά νεφροπαθείς που υπόκεινται είτε σε αιμοκάθαρση είτε σε περιτοναϊκή κάθαρση είτε σε μεταμόσχευση νεφρού.
-Δεν προβλέπονταν ευνοϊκές ρυθμίσεις για φοιτητές των οποίων οι οικογένειες είχαν την φροντίδα ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες όπως νοητική υστέρηση, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση».

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΕΣΑμεΑ ζητά στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο μετεγγραφών που έχει εξαγγείλει ο υπουργός Παιδείας να συμπεριληφθούν ρυθμίσεις ως εξής:
 
-Φοιτητές, σπουδαστές που είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω να έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής τους στο τόπο μόνιμης κατοικίας τους, σε περίπτωση εισαγωγής τους μέσω του συστήματος γενικών εξετάσεων.
-Να ληφθεί μέριμνα για τους φοιτητές/σπουδαστές, των οποίων η αναπηρία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια φοίτησης τους στα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, δεδομένου ότι το άτομο στο οποίο πρωτοεμφανίζεται αναπηρία ή χρόνια πάθηση έχει ανάγκη την υποστήριξη της οικογένειας του σε πρακτικό και ψυχικό επίπεδο.
-Για τους φοιτητές και σπουδαστές που έχουν τον ένα ή και τους δύο γονείς με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, και ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας πιστοποιημένο από Α/βάθμια Υγειονομική Επιτροπή, να έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Ήδη έχουν αναγκαστεί φοιτητές, που οι γονείς τους είναι άτομα με αναπηρία, να διακόψουν τις σπουδές τους λόγω υπέρμετρων οικονομικών δυσκολιών.
-Να ληφθεί μέριμνα για τις μετεγγραφές φοιτητών-σπουδαστών, που έχουν αδελφό/ή, που είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αδελφός/ή με αναπηρία να βαρύνει φορολογικά την οικογένεια του φοιτητή αδελφού/ης και ο αδελφός/ή με αναπηρία να διαβιεί στο σπίτι και όχι σε ίδρυμα.