Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα για πρώτη φορά ένα πίνακα αποτελεσμάτων για τις μεταφορές στην ΕΕ. Στον πίνακα συγκρίνονται οι επιδόσεις των κρατών μελών σε 22 κατηγορίες σχετικές με τις μεταφορές και στις περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές επισημαίνονται τα κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις και τα κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις.

Η Ολλανδία, η Γερμανία και η Σουηδία βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα ενώ η Πολωνία, η Ελλάδα και η Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις τρεις τελευταίες θέσεις.

Σκοπός αυτού του πρώτου πίνακα αποτελεσμάτων για τις μεταφορές στην ΕΕ είναι να σχηματισθεί μια εικόνα για τις ποικίλες επιδόσεις των κρατών μελών σε θέματα μεταφορών ανά την Ευρώπη και να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στον εντοπισμό ελλείψεων και στον καθορισμό προτεραιοτήτων για επενδύσεις και χάραξη πολιτικής. Συγκεντρώνονται στοιχεία από διάφορες πηγές (όπως η Eurostat, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ). Πρόθεση της Επιτροπής είναι να καθορισθούν δείκτες για τα προσεχή έτη, σε διάλογο με τα κράτη μέλη, τον κλάδο και άλλους παράγοντες και να καταγραφεί η πρόοδος των κρατών μελών με την πάροδο του χρόνου.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σιμ Κάλας, αρμόδιος για την κινητικότητα και τις μεταφορές, δήλωσε: «Ο νέος πίνακας αποτελεσμάτων είναι ένα φανταστικό εργαλείο που απεικονίζει πού βρισκόμαστε ως προς την πορεία εξέλιξης των συστημάτων μεταφορών σε πιο αποτελεσματικά, πιο φιλικά προς τους πελάτες, πιο ασφαλή και πιο καθαρά. Ο πίνακας μπορεί να δώσει απλώς μια εικόνα, αλλά αποτελεί για εμάς και τα κράτη μέλη ένα σημείο αναφοράς και πηγή έμπνευσης για τη συνεργασία μας».