Προθεσμία μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 έχουν τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για να απογραφούν.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετά την απογραφή των Ν.Π.Ι.Δ. ακολουθεί και η ένταξή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Για όσους δεν απογραφούν προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις όπως η αναστολή της καταβολής των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Ειδικότερα: 

«ii) Ως προς τα νομικά πρόσωπα: για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό…. Επιπροσθέτως, για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, καθώς και για τα Ν.Π.Δ.Δ., για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω, αναστέλλεται η καταβολή των  αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.».  

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη την εγκύκλιο