Την άµεση λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης όπως µηνύσεις, πλειστηριασµοί, κατασχέσεις εις βάρος οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώµατος αυτού, ζητεί µε εγκύκλιό του από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ ο διοικητής του Ιδρύµατος Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Ο ίδιος είναι έτοιµος να δώσει στη δηµοσιότητα τη λίστα των οφειλετών προς το Ιδρυµα – συνολικού ποσού ύψους 6 δισ. ευρώ – και διαπιστώνει ότι δεν έχουν ληφθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο τα προβλεπόµενα αναγκαστικά και άλλα µέτρα είσπραξης των οφειλών εις βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών τους.

Τονίζεται ότι στις διατάξεις της επικείµενης προς ψήφιση κατατεθείσας τροπολογίας από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο σχέδιο νόµου «Καταπολέµηση της Φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας τουυπουργείου Οικονοµικών», προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλετών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού µε ταυτόχρονη αναστολή µέχρι 31/12/2012 όλων των αναγκαστικών και άλλων µέτρων είσπραξης για τους εργοδότες-οφειλέτες που θα υπαχθούν στις διατάξεις του συγκεκριµένου διακανονισµού.

Κατόπιν των ανωτέρω– τονίζεται στην ίδια εγκύκλιο – επισηµαίνεται ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες των υποκαταστηµάτων και των Ταµείων Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ θα πρέπει να προβούν άµεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών και άλλων µέτρων είσπραξης εις βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώµατος των ρυθµίσεων.

Επισηµαίνεται επίσης ότι αναγκαστικά µέτρα θα λαµβάνονται και στις περιπτώσεις των οφειλετών που έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την υπαγωγή τους σε καθεστώς ρύθµισης κατά τις διατάξεις του Ν.3863/2010, χωρίς όµως να έχουν προβεί σε ρύθµιση των οφειλών τους.

Πάντως στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες, µετά την έναρξη υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή σε προσωρινό διακανονισµό, θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:


*  Ανάκληση παραγγελιών κατάσχεσης κατόπιν συνεννόησης µε τους δικαστικούς επιµελητές.


* Αναστολή εκτέλεσης όλων των περιλήψεων εγγραφών υποθηκών. Επιστροφή µη επιδοθέντων κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων.


*  Αναστολή εκδοθέντων προγραµµάτων πλειστηριασµού.