Την προσεχή Τετάρτη, 30 Απριλίου, εκπνέει η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα www.opengov.gr, για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Την ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος απηύθυνε στις 10 Απριλίου, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου, με τη συγκεκριμένη απόφαση, προωθείται πλέον ένα αντικειμενικό σύστημα επιλογών για την πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών του Δημόσιου, σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα διαδικασία πολιτικών διορισμών από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων. Όπως δήλωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «με την απόφασή μας αυτή περνάμε πλέον από την υποκειμενική και αυθαίρετη στην αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή πολιτικού προσωπικού σε καίριες, για τη δημόσια διοίκηση, θέσεις.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για την επιλογή άλλων στελεχών που μέχρι σήμερα διορίζονταν με πολιτικές αποφάσεις. Και το κάνουμε με τη σφραγίδα του ΑΣΕΠ. Με την επιλογή μας αυτή κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αποικοδόμηση του πελατειακού συστήματος που τόσα χρόνια ταλαιπώρησε τη δημόσια διοίκηση και εν πολλοίς συνέβαλε στην πτώχευση της πατρίδας μας».

Διαδικασία 7 σταδίων

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία επιλογής του νέου προέδρου του ΕΚΔΔΑ προβλέπει επτά στάδια:

  • Στο πρώτο γίνεται η έκδοση της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει:
  • Περιγραφή της θέσης, τις ελάχιστες και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσης, καθώς και τη διαδικασία επιλογής.
  • Στο δεύτερο στάδιο συστήνεται η επιτροπή αξιολόγησης από: Ένα σύμβουλο του ΑΣΕΠ ως πρόεδρο, ένα καθηγητή ΑΕΙ, ένα Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ένα στέλεχος του δημόσιου τομέα (ΑΔΕΔΥ) και ένα στέλεχος του ιδιωτικού τομέα (ΣΕΒ).
  • Στο τρίτο στάδιο πραγματοποιείται η αξιολόγηση των ελάχιστων προϋποθέσεων των υποψηφίων, δηλαδή με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων ελέγχεται η πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων από τους υποψηφίους, οι οποίοι και περνούν στην επόμενη φάση της αξιολόγησης.
  • Στο τέταρτο στάδιο πραγματοποιείται η αξιολόγηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης. Με βάση τα στοιχεία των αιτήσεων, των βιογραφικών σημειωμάτων και των δηλώσεων ενδιαφέροντος αξιολογείται η τήρηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων και επιλέγονται οι δέκα καλύτεροι υποψήφιοι.
  • Στο επόμενο στάδιο οι δέκα επιλεχθέντες υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης. Η συνέντευξη θα διέπεται από πιστοποιημένες διαδικασίες που ετοιμάζει το ΕΚΔΔΑ και που θα εφαρμοστούν και στη νέα διαδικασία επιλογής προϊσταμένων (Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Τμηματαρχών) στο Δημόσιο.
  • Στο προτελευταίο στάδιο οι τρεις καλύτεροι (short list) προτείνονται με αιτιολογημένη εισήγηση στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για διορισμό.
  • Στο έβδομο και τελευταίο στάδιο ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφασίζει αιτιολογημένα τον διορισμό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ από τους τρεις προτεινόμενους.