Στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής τους συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, το περιβάλλον και ο πολιτισμός προσβλέπουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το πανεπιστήμιο των Τιράνων, επεκτείνοντας περαιτέρω την υπάρχουσα συμφωνία επιστημονικής συνεργασίας που ξεκίνησε το 1998 και έχει ισχύ μέχρι το 2015.

Σε επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο “Προοπτικές των σχέσεων μεταξύ του ΑΠΘ και του πανεπιστημίου των Τιράνων” που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (ΚΕΔΕΑ), με τη συμμετοχή των πρυτανικών αρχών των δύο πανεπιστημίων, καθηγητών και κοσμητόρων που το αντικείμενό τους σχετίζεται με τις οικονομικές επιστήμες, την παιδεία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, αναζητήθηκαν θεματικές στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν κοινές δράσεις και συνεργασίες, όπως για παράδειγμα μία ενδεχόμενη από κοινού επιστημονική προσέγγιση στο θέμα των διασυνοριακών λιμνών και της βιοποικιλότητας, στην διοίκηση των επιχειρήσεων ή της τουριστικής βιομηχανίας, αλλά και στον τομέα της ιστορίας και φιλολογίας και των ξένων γλωσσών.

Ο πρύτανης του πανεπιστημίου των Τιράνων, Ντόρι Κούλε, επεσήμανε ότι αν και η συμφωνία του 1998 με το ΑΠΘ προβλέπει τις ακαδημαϊκές ανταλλαγές, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών και πρότεινε τη διεξαγωγή προγραμμάτων σπουδών που θα οδηγούν σε απονομή κοινών πτυχίων, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών. Επίσης, έκρινε ως ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία των οικονομικών τμημάτων και σχολών των δύο πανεπιστημίων, καθώς στην Αλβανία δραστηριοποιούνται περίπου 300 ελληνικές επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ελληνικής γλώσσας ανέφερε ότι στο πανεπιστήμιο Τιράνων υπάρχει έδρα ελληνικών σπουδών, στην οποία διδάσκουν συνολικά 11 καθηγητές.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, Γιάννης Μυλόπουλος, αφού παρουσίασε τους επιστημονικούς τομείς και την έρευνα του πανεπιστημίου αναφέρθηκε στις διεθνείς συνεργασίες με ξένα πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και της Αλβανίας και ειδικότερα με την Ακαδημία Τεχνών των Τιράνων, το Αγροτικό πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το πανεπιστήμιο των Τιράνων και το πανεπιστήμιο Φαν Νόλι της Κορυτσάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην προσπάθεια για εδραίωση των συνεργασιών των δύο πανεπιστημίων κατά την τελευταία τριετία έγιναν αμοιβαίες ανταλλαγές συνολικά 25 καθηγητών, ενώ υποψήφιοι διδάκτορες από το Πανεπιστήμιο Τιράνων παρέμειναν στο ΑΠΘ για περίοδο έξι μηνών. Επίσης, στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ πραγματοποιήθηκαν μαθήματα αλβανικής, τα οποία παρακολούθησαν δωρεάν 30 φοιτητές.