Στη σύσταση νέας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον ΕΛΓΑ προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση του Οργανισμού, τον έλεγχο της τήρησης του νομικού και κανονιστικού πλαισίου σ΄ όλα τα στάδια της ασφαλιστικής διαδικασίας και την ορθολογικότερη διαχείριση της περιουσίας του Οργανισμού.

Μετά την υπογραφή σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη «Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον ΕΛΓΑ-Ν.Π.Ι.Δ.» ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης δήλωσε:

«Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που δημιουργούμε στον Ε.Λ.Γ.Α αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναμόρφωση του παραδοσιακού δημοσιονομικού ελέγχου. Προσδίδουμε ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση του Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α., στον έλεγχο της τήρησης του νομικού και κανονιστικού πλαισίου σ΄ όλα τα στάδια της ασφαλιστικής διαδικασίας και εν τέλει στην ορθολογικότερη διαχείριση της περιουσίας του Οργανισμού. Η αξιολόγηση των ελέγχων και των ευρημάτων μέσα από αυτή την ανεξάρτητη ελεγκτική – συμβουλευτική υπηρεσία σε συνδιασμό με σχετικές συστάσεις, θα αποτελεί τη βάση για την παροχή επαρκούς διαβεβαίωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών ή τη διατύπωση επιφυλάξεων για το σύνολο ή για μέρος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δημοσιονομικών του Οργανισμού».

Η παραπάνω ΚΥΑ προωθήθηκε για υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Η συνιστώμενη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, αντικαθιστά την υπάρχουσα Υπηρεσία Επιθεώρησης και θα αποτελείται από δύο Τμήματα, ως εξής :

α) Τμήμα Διοικητικού και Οικονομικού Ελέγχου.

β) Τμήμα Ελέγχου Διαδικασιών Ασφάλισης, Ενισχύσεων και Εφαρμογών.

Μεταξύ των κυριότερων αρμοδιοτήτων της νέας Μονάδας, είναι:

1. Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του Οργανισμού με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού, αλλά και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον.

2. Ο έλεγχος της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

3. Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού.

4. Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

5. Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Οργανισμού.

6. Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου.

7. Διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Οργανισμού.

8. Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον Οργανισμό».