Μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2014 τακτοποιούνται τα χρέη του Μεγάρου Μουσικής προς το ελληνικό δημόσιο, με προσωρινή τροπολογία που ψηφίστηκε απόψε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ):

Α) Απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς το ελληνικό δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του.

Β) Δεν επιτρέπεται σε βάρος του η διενέργεια πάσης φύσης συμψηφισμού που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις.

Γ) Αναστέλλονται οι κατά του Μεγάρου πάσης φύσεως πράξεις διοικητικές ή αναγκαστικές εκτελέσεις και λήψεις οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου.

Δ) Δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου του λογαριασμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα με την τροπολογία, ενόψει επικείμενης συνολικής λύσης με τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του Μεγάρου, προκειμένου να δύναται στο μεσοδιάστημα να εισπράττει τα ποσά της τακτικής λειτουργικής επιχορήγησής του ή άλλα ποσά που του οφείλονται από τρίτους, ώστε να εξυπηρετήσει τους λειτουργικούς του σκοπούς, την εκκρεμή-από μήνες- μισθοδοσία των εργαζομένων, αλλά και τις συμβατικές υποχρεώσεις του Οργανισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

TAGS