Την εξασφάλιση της λειτουργίας και τη χρηματοδοτική κάλυψη των 73 Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων προβλέπει τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με θέμα «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας».

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευθετούνται εκκρεμότητες οι οποίες προκύπτουν από τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της νέας επταετούς (από 1/1/2014 έως 31/12/2020) προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας, και διασφαλίζεται η χρηματοδότηση για το χρονικό διάστημα από 1/1/2014 έως την έναρξη ισχύος και εφαρμογής της νέα προγραμματικής σύμβασης.